English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Spraying or misting does not protect against COVID-19, and may even cause harm (April 10, 2020)
04/10/2020

Spraying or misting does not protect against COVID-19, and may even cause harm (April 10, 2020)

BACK TO MENU