English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Antibody-based tests for COVID-19 may yield false negative results leading to wrong discharge (March 22, 2020)
03/22/2020

Antibody-based tests for COVID-19 may yield false negative results leading to wrong discharge (March 22, 2020)

BACK TO MENU