English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Mga kabataan at young adults

Marahil ay nalulungkot o nag-aalala ka sa ganitong sitwasyon.

Dapat mong malámang hindi ka nag-iisa, at maraming paraan upang maging isang lider sa pangangalaga ng kalusugan mo, ng iyong pamilya, at ng komunidad.

  • Protektahan ang sarili sa pamamagitan ang paghugas ng kamay nang kahit 20 segundo
  • Huwag hawákan ang mukha
  • Huwag makigamit ng mga baso, kubyertos, o makisalo sa pagkain ng iba.
  • Ibahagi ang tamang paghuhugas ng mga kamay at wastong pag-ubo (hal. paggamit ng braso sa pagbahing) sa iyong pamilya at mga kaibigan.
  • Huwag biruin o tuksuhin ang iba tungkol sa pagkakasakit dahil walang pinipili ang virus.
  • Sabihan ang magulang o tagapag-alaga kung masamâ ang pakiramdam
  • Gawin ang social distancing at piliing manatili sa bahay
  • Maging kritikal at aktibong mamamayan sa pagbabahagi ng wastong impormasyon tungkol sa publikong kalusugan.

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU