English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

For people with existing health conditions (like heart disease, diabetes, etc.)

Marahil nag-aalala kang magkasakit dahil mayroon kang ibang karamdaman. Sa katunayan, kabílang sa mga mas nanganganib na magkaroon ng malalâng sakít na COVID-19 ay mga táong may:

 • Chronic na sakít sa bagà
 • Sakít sa pusong may komplikasyon
 • Mahinang immune system, kabílang ang pagpapagamot ng kanser
 • Malalang obesidad (BMI > 40)
 • Mga karamdamang hindi nakokontrol nang mabuti tulad ng diabetes, sakít sa bato, o sakít sa atay

 

Gayunman, maraming paraan upang protektahan ang sarili at kapuwa:

 • Kapag may bisita sa bahay, gawin na lámang ang “1 metrong batian” (hal. pagkaway o pagtango)
 • Paalalahan ang mga bisita at kasáma sa bahay na laging maghugas ng kamay
 • Punasan ang mga gámit na laging hinahawakan ng mga tao
 • Iwasang makisalamuha sa mga táong maysakit
 • Kapag nakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19, tawágan ang BHERT o doktor bago pumunta sa isang health care facility. Para sa karagdagang impormasyon kung ika'y may sakit, i-click ito.
 • Maghanda ng plano kung sakaling magkaroon ng COVID-19 outbreak sa inyong komunidad
 • Kung lalabas ng tahanan, gawin pa rin ang mga pag-iingat na ginagawa sa bahay.
 • Manatiling updated sa mga impormasyong mula sa mapagkakatiwaalang sources

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU