English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

For pregnant women

Maaaring nag-aalala ka sa kalusugan ninyo ni baby. Ayon sa pinakahuling datos, walang pagtaas sa panganib na magkaroon COVID-19 ang mga buntis at kanilang sanggol. Ngunit alam natin na maaari kang maging bulnerable sa mga impeksiyong respiratory dahil sa mga pagbabago sa iyong katawan at immune system.

Dagdagan ang pag-iingat upang protektahan ang sarili at iyong sanggol sa sinapupunan laban sa COVID-19. Kapag nakararanas ng mga sintomas ng COVID-19 o iba pang sakít, agad na kontakin ang lokal na BHERT o health care provider at sundin ang kanilang payo.

Narito ang ilang paraan para maprotektahan ang sarili at si baby:

  • Protektahan ang sarili sa pamamagitan ng paghuhugas ng mga kamay nang kahit 20 segundo gámit ang sabon at tubig.
  • Gawin ang social distancing nang may layong kahit 6 na talampakan at umiwas sa matatáong lugar.
  • Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong, at bibig.
  • Ugaliin ang tamang paraan ng pag-ubo, at itapon agad ang ginamit na tissue.
  • Kung may mga sintomas ng lagnat, ubo, o hiráp na paghinga, agad na humingi ng tulong medikal.
  • Tumawag sa isang doktor bago pumunta sa isang healthcare facility.
  • Kailangang ipagpaliban ang di-mahahalagang pagbisita.
  • Kung may COVID-19 ang iyong partner, o may mga sintomas nito, hindi siya dapat lumapit sa iyo. Hindi ka rin niya dapat samáhan sa ospital.
  • Wala dapat kasáma sa mga outpatient na pagbisita maliban kung talagang kailangan sa pangangalaga ng pasyente.

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU