English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

For older people

Maaaring nag-aalala ka sa panganib na magkasakit. Totoong mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng malalâng sakít na COVID-19 ang mas nakatatanda (edad 60 pataas). Ngunit may ilang paraan upang maprotektahan ang sarili at iyong mga mahal sa búhay:

  • Kapag mayroon kayong mga bisita, limitahan ang inter-aksiyon sa “1 metrong batian” - pagkaway o pagtango
  • Ipaalala sa mga bisita at sa mga kasáma sa bahay na laging maghugas ng mga kamay nang kahit 20 segundo.
  • Regular na linisin at i-disinfect ang mga rabaw (surface) sa bahay, lalo na ang mga madalas hawákan ng mga tao.
  • Limitahan ang pagpunta ng mga táong masamâ ang pakiramdam sa mga lugar na ginagamit ng lahat.
  • Kung kayo ay nagkasakit na may mga sintomas ng COVID-19, tawágan ang BHERT o doktor bago pumunta sa isang health care facility. Para sa karagdagang impormasyon kung ika'y may sakit, i-click ito.
  • Magkaroon ng plano sa bahay kung sakaling may pagkalat ng COVID-19 sa inyong komunidad.
  • Kung nasa publikong lugar, gawin ang parehong pag-iingat na ginagawa sa Kung maaari, kasáma na lang sa bahay ang lumabas para sa iyo.
  • Laging alamin ang pinakabagong impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang source.

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU