English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Midya

Kayo ang katuwang namin sa pagtiyak na wastong impormasyon ang nakakarating sa mga Filipino.

Gamítin ang mga FAQ na nása website na ito para gabayan ang inyong materyales.  Maaari din gamítin ang COVID-19 Health Message Toolkit bílang gabay para sa key health messages na ginagamit nating lahat.

Mga Dapat Gawin kapag pinag-uusapan ang virus:

 • Talakayin ang bagong Coronavirus disease (COVID-19)
 • Tukuyin ang mga indibidwal bílang “mga táong may COVID-19”, “mga táong ginagamot sa COVID-19”, “mga gumagaling sa COVID-19” o “mga namatay dahil sa COVID-19”
 • Talakayin ang mga tao bílang “nakakuha” o “nahawa” ng COVID-19
 • Wastong talakayin ang COVID-19 batay sa siyentipikong datos at pinakahuling opisyal na payong pangkalusugang mula sa DOH at WHO
 • Maging positibo sa pagtalakay at bigyan ng diin ang mga hakbang sa prebensiyon at paggamot.
 • Magtaguyod ng mga nilalamang nakatuon sa mga batayang gawain ng prebensiyon, mga sintomas ng COVID-19, at kung kailan dapat humingi ng tulong pangangalagang pangkalusugan
 • Magbahagi ng mga salaysay at kuwento ng mga indibidwal at pangkat na naapektuhan ng COVID-19
 • Magpahayag ng suporta at pampalakas ng loob sa mga nása frontline  

Mga Hindi Dapat Gawin kapag pinag-uusapan ang virus

 • Huwag kabitan ng lugar o etnisidad ang sakít (i.e. Wuhan Virus, Chinese Virus, o Asian Virus)
 • Huwag tukuyin ang mga táong may sakít nito bílang “Mga kaso ng COVID-19” o “mga biktima”
 • Huwag tukuyin ang mga tao bílang “nagpapása ng COVID-19” o “nagkakálat ng virus” dahil nagpapahiwatig ito na sinadya ang pagpapása at inilalagay ang sisi sa mga indibidwal.
 • Huwag magbahagi ng mga tsismis at iwasan ang paggamit ng wikang hyperbolic na sinadya upang manakot (i.e. “salot”, “apokalipsis”, at iba pa)

 

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU