English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Farming and Produce

Ang Department of Agriculture (DA) ay may programa na tinatawag na Kadia ni Ani at Kita. Layunin nito na pag-ugnayin ang mga LGUs sa metro areas at ang mga magsasaka para sa mga kailangan ng LGUs na pananim para sa isinasagawang pamimigay ng pagkain sa mga tao. May dalawang paraan para gawin ito. Una, ang DA ay ang mag-uugnay sa LGU diretso sa mga producer ng pagkain o pananim at DA na rin ang magoorganisa ng delivery. Ang pangalawa ay iuugnay ng DA ang mga LGUs sa mga drop-off points.Para sa parehong moda, ang LGU ang mag-aayos at magbabalot ng mga idodonate sa mga kababayan natin.

BACK TO MENU