English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Hoarding

Ang mga siyudad tulad ng Pasig at Valenzuela ay naglabas ng ordinansa para maiwasan ang hoarding o labis labis na pagbili ng mga mahahalagang bilihin tulad ng pagkain, gamot, alcohol, atbp. Nililimitahan ng mga ordinansang ito ang bilang ng mga bilihin na pupuwedeng mabili tuwing pumupunta sa mga tindhan ang mga mamamayan sa panahon ng public health emergency. Tinalaga ng Valenzuela City ang mga day care teachers para bantayan ang ordinansang ito. Pinagmumulta ang mga nahuhuling lumalabag sa ordinansa.

BACK TO MENU