English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Information Dissemination

Sang-ayon sa DILG Memorandum Circular No. 2020-018, lahat ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan ay may responsibilidad na maging Anti-Coronavirus Information Manager. Sila ay inaasahan na magkaroon ng mga inisiyatiba para mapalaganap ang tama at napapanahong impormasyon tungkol sa Coronavirus sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga barangay ay inaatasang makipag-ugnayan sa mga municipal health authorities para magkaroon din ng information campaign sa kanilang mga barangay. Inaasahan din ang mga punong-barangay na magtayo ng Barangay Information o Call Center na tatanggap ng mga ulat tungkol sa mga posibleng kaso ng coronavirus at magsisilbi ding daulyan ng impormasyon tungkol dito.

BACK TO MENU