English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Transportation

Lahat ng uri ng pampublikong transportasyon (kasama ang mga tricycle o padyak) ay suspendido sa ilalim ng ECQ.

Kailangang tulungan ng mga LGUs ang mga sumusunod na magkaroon ng transportasyon (ngunit dapat ay alinsunod sa strict social distancing measures):

  • Skeletal workforce na nagtatrabaho sa mga establisyimento na maaari pa ring magbukas katulad ng mga nagtatrabaho sa mga ospital, mga nagbabantay ng mga border, at iba pang kritikal na serbisyo kasama ang mga nagbibigay ng mga pangangailangan (pagkain, tubig, atbp.)
  • Mga taong kailangang magpunta sa mga ospital o klinika at mga taong walang malapit na mabibilhan ng mga pangagailangan (pagkain, tubig, atbp)
  • Mga taong naipit sa mga ports, airports, at iba pang terminal na nasa syudad/munisipalidad ng lokal na pamahalaan (maaaring makipag-ugnayan sa ibang LGUs kung hindi sa syudad/munisipalidad na nasasakupan nakatira ang naipit na tao.

Ang mga LGUs, sa pakikipag-ugnayan sa PNP at AFP, ay inaatasan na payagan ang malayang pag-galaw ng mga sumusunod na personel mula sa kanilang tahanan patungo sa kanilang lugar na piangtratrabahuhan:

  • Lahat ng tauhan ng DOH
  • Lahat ng mga nagtatrabaho sa mga health facilities ng LGUs
  • Lahat ng sasakyan ng Philippine Red Cross na may Red Cross logo at staff na may ID
  • Pangunahing tauhan ng WHO Country at Regional Office
  • Lahat ng mga medikal na propesiyonal, kawani ng mga ospital, lahat ng mga tauhan ng mga pribadong establisiyemento na kailangan pa ring magbukas pati na rin ang kanilang tagapag-bigay ng transportasyon
  • Lahat ng mga kargamento (na nagbibitbit ng mga pagkain at iba pang mga mahahalagang kagamitan) papunta at papaalis ng Luzon
BACK TO MENU