English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Medicine Prices

Isang papel ng mga lokal na pinuno ang pagbabantay sa presyo ng gamot at pagsampa ng kaso para sa mga bumibili ng sobra sobrang gamot (hoarding) o sa mga nagpapatong ng hindi makatarungan presyo (overpricing). Sa bisa ng DOH Department Memorandum 2020-0058 o ang Price Freeze of Essential Emergency Medicines due to 2019 nCOV, iniutos ng Department of Health ang pagtigil sa taas presyo sa mga mahahalagang gamot sa panahon ng mga emergency o Essential Emergency Medicines (Tignan ang Annex 1 sa link) sa buong Pilipinas. Liban na lang kung ikansela ang price freeze ng pangulo, mananatiling epektibo ang kaukulang polisyang ito.

BACK TO MENU