English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Funding

Maaaring lumapit ang mga LGUs sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) kung naubos ang kanilang Quick Response Funds (QRF). Magpadala ng Letter of Request and Certification of Non-Availability of QRF sa ahensya.

BACK TO MENU