English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Contact Tracing

Ang contact tracing ay ang proseso ng pag-alam, paglista, at magkamusta sa mga taong nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga taong positibo sa COVID-19. Naglabas ang Department of Health ng interim guidelines tungkol sa Contact Tracing para sa mga positibo na sa COVID-19 noong February 3, 2020.

BACK TO MENU