English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Mobilizing Barangay Health Workers (BHWs)

Kinakailangan i-organisa ng mga LGUs ang kanilang mga Barangay Health Emergency Response Teams (BHERTs). Ang BHERTs ay tinatalagang labanan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pagasikaso sa antas ng barangay ng mga kasong SUSPECT, PROBABLE, at CONFIRMED cases na naka-home isolation, at sa mga taong nakasalimuha ng mga ito. Sila rin ay inaatasang bantayan at iulat ang mga ito sa LGU.

BACK TO MENU