English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

COVID-19 Hotlines

Ang mga LGUs ay hinihikayat na magkaroon ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan kung sakaling may tanong o pangangailangan ang publiko tungkol sa COIVD-19. Maaaring magtalaga ng hiwalay na numero para sa mga usaping pangkalusuhan at usaping hindi pangkalusugan. Maaari ring italaga ang mga barangay centers na unang tanggapan ng mga tawag. Maganda na may doktor na puwedeng makonsulta sa mga hotlines na ito (katulad ng ginawa sa Cainta) para mapababa ang pangangailangan sa personal na konsultasyon.

BACK TO MENU