English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Funeral Regulations

Kaiba ang pagtrato sa labi ng mga yumaong supect o mga nag-positibo sa COVID-19. Inilabas ng DILG ang Memorandum Circular No. 2020-063 noong Masro 27, 2020 na ipinapaliwanag ang prosesong ito.

  1. Dapat na igalang sa lahat ng pagkakataon ang dignidad ng yumao.
  2. Itatalaga ng mga LGU ang mga pinagkakatiwalaang punerarya at krematoryo na mag-aasikaso sa labí ng mga namatay sa COVID-19.
  3. Dapat magsuot ng mga PPE ang mga tauhang nag-aasikaso ng mga labí sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Hindi pinahihintulutan ang direktang contact sa mga labí ng yumao.
  4. Higit na mainam na i-cremate ang mga labí ng mga namatay sa COVID-19 sa loob ng 12 oras. Hindi pinahihintulutan ang pag-embalsamo.
  5. Hangga't maaari, isasagawa ang cremation at paglilibing alinsunod sa kahilingan ng yumao at mga kaugaliang panrelihiyon at pangkultura; at sa pasiya ng mga nag-aasikso ng libing.
  6. Sasagutin ng pinakamalapit na kamag-anak ng yumao ang gastos sa pag-cremate o paglilibing. Kung hindi nila káya ang bayarin, sasagutin ito ng pamahalaang lungsod o munisipyo.
  7. Tanging mas nakatatandang kasapi ng pamilya ng yumao at ibang táong kailangan ang pagdalo ang papayagang pumunta sa libing ng namatay sa COVID-19.  Hindi papayagan ang mga búrol at publikong pagtitipon.
  8. Maaaring iuwi ng mga kamag-anak ang abo ng yumao, ngunit kailangang nasa itinakdang lalagyan ito, na dapat ay mahigpit na nakasara.
  9. Ilegal ang  pagbabahagi sa publiko ng mga retrato at video ng mga labí ng mga namatay sa COVID-19. Ilegal din ang paggamit sa mga labí ng mga namatay sa COVID-19 para sa layuning medikal o siyentipiko.
  10. Hindi pipigilin o aantalahin ng mga healthcare facility at ng kanilang mga tauhan ang release at paglilibing ng mga labí ng namatay sa COVID-19. Hindi rin nila pipigilin o aantalahin ang release ng sertipiko ng kamatayan ng yumao.
BACK TO MENU