English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Treatment for Patients with COVID-19
  • MILD SYMPTOMS: Ang mga pasyenteng may mild illness at walang risk factors ay maaaring i-isolate sa mga tinalagang pasilidad para sa isolation katulad ng mga community centers o hotels o sa bahay. Kung bahay na lang talaga ang magagamit, mayroon dapat kapamilya o tigapag-alaga na mag-aasikaso sa pasiyente. Inirerekomenda na may regular na komunikasyon sa isang healthcare worker habang isinasagawa ang home care.
  • MODERATE SYMPTOMS: Ang mga pasiyenteng may moderate symptoms (mild symptoms na merong stable/controlled co-morbid illnesses) at walang risk factors ay dapat mag self-isolate sa bahay o sa mga tinalagang health care facilities. Ang mga pasiyente na may moderate symptoms at may risk factors (lagpas 60 ang edad, hypertension, diabete, sakit sa puso, chronic respiratory disease o sakit sa baga, immunocompromising conditions) ay dapat mag self-isolate at kaagad mag-konsulta para humingi ng medical advice.
  • SEVERE SYMPTOMS: Ang mga pasiyente na may severe symptoms tulad ng hirap sa paghinga ay dapat kaagad mabigyan ng emergency care. Ang LGUs ang dapat manigurado na meron silang ligtas na transportasyon mula sa kanilang tahanan papunta sa ospital. Dapat rin magsagawa ang LGUs ng contact tracing at magbigay ng karampatang gabay para sa mga nakasalamuha ng pasiyente.
  • KRITIKAL NA KONDISYON: Ang mga pasiyente na may kritikal na sintomas ay dapat mabigyan kaagad ng emergency care. LGUs ang dapat manigurado na meron silang ligtas na transportasyon mula sa kanilang tahanan papunta sa ospital. Dapat rin magsagawa ang LGUs ng contact tracing at magbigay ng karampatang gabay para sa mga nakasalamuha ng pasiyente.
  • KUNG BUNTIS: Walang ebidensiya sa kasalukuyan mas mataas ang tiyansa ng pagkakaroon ng malubhang sakit ng mga buntis. Ang mga buntis na maaaring positibo sa COVID-19 ay dapat sumunod sa mga prosesong sinusunod ng ibang mga pasyente. Ang mga nagpapasusong nanay ay maaaring magpatuloy sa kanilang pagpapasuso ngunit dapat ay magsoot ng mask at maghugas ng kamay bago at pagkatapos magpasuso sa bata. Mahalagang magtalaga ng espasyo para sa mga nanay na magpapasuso sa mga isolation facilities.
BACK TO MENU