English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

General Care

Dapat siguruhin ng mga LGUs na ligtas ang mga pasiyente at may maayos na isolation space sa care facilities man o sa kanilang mga sariling tahanan. Ang rekomendasyon ng World Health Organization ay ang mga mapapatunayang positibo sa COVID-19 ay dapat maihiwalay mula sa ibang tao at maasikaso sa isang health care facility. Kung hindi sasapat ang mga pasilidad, yung may mga mas mahinang sintomas ay pupuwedeng ipuwesto sa mga pasilidad labas sa mga nakagawiang health facilities katulad ng mga hotel. Maaari rin silang maasikaso sa bahay.

BACK TO MENU