English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

For Community and Religious Leaders
  • Laging maglabas ng impormasyon at update sa inyong komunidad tungkol sa sitwasyon sa COVID-19 at tulungan siláng maunawaan kung bakit mahalagang makiisa silá.
  • Aktibong isulong ang mga gawain sa pagpigil sa COVID-19 gaya ng self-isolation, social distancing, wastong paghuhugas ng mga kamay, at wastong pag-ubo.
  • Magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan o malimitahan ang pagkalat ng virus sa inyong grupo gaya ng pagbabago sa mga gawain/ritwal na panrelihiyon, pagpapaliban o pagkansela sa mga malakihang pagtitipon o pulong.
  • Hikayatin at ipabatid sa iyong mga kasáma sa komunidad ang mga protokol ng pamahalaan hinggil sa ligtas at marangal na paglilibing ng mga namatay dahil sa sakít na COVID-19. Kung labag o hindi naaayon sa paniniwala at gawain ng inyong grupo ang mga protokol, talakayin ito sa mga health worker upang mapagkasunduan kung paano makatutupad sa mga pamantayan sa kaligtasan.

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU