English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

For Local Chief Executives

Alam namin na sinisikap ninyong maging ligtas ang inyong komunidad mula sa COVID-19.

Narito ang ilang mahuhusay na ginagawa upang maging inspirasyon ninyo:

 • Magpatupad ng mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa inyong komunidad alinsunod sa mga panuntunan ng DOH, DILG, at iba pang sangay ng pamahalaan kaugnay ng COVID-19.
 • Laging bigyan ng impormasyon at update ang inyong komunidad tungkol sa sitwasyon sa COVID-19 at tulungan siláng maunawaan kung bakit mahalagang makiisa silá. Tiyaking ang lahat, kabílang ang mga kabataan, mga táong may kapansanan, at mga katutubo, ay makatatanggap ng mahahalagang impormasyon at tulong medikal kapag
 • Aktibong isulong ang mga gawain sa pagpigil sa COVID-19 gaya ng self-isolation, social distancing, wastong paghuhugas ng mga kamay, at wastong pag-ubo.
 • Tiyaking mayroong mahahalagang gamot at iba pang pangangailangan gaya ng routine antibiotics, bakuna, gamot sa hyptertension, anti-retroviral (ARV) drugs, gamot sa diabetes, at Ready-to-use Therapeutic Food (RUTF) para sa mga mangangailangang indibidwal at pamilya.
 • Aktibong tulungan ang mga health worker at ibang frontliner sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga PPE, disinfectant, at mga pangangailangang lohistiko, kasáma na ang ligtas na transportasyon papunta at mula sa mga health facility at lugar ng trabaho.
 • Pag-aralan ang mga mekanismo para sa patuloy na pagbibigay ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan, kabílang ang pre-natal check-ups, counselling, pagbabakuna, pagtukoy at paggamot sa matinding malnutrisyon nang ligtas at naaayon sa mga hakbang sa pag-iwas sa COVID-19.
 • Pag-aralan ang mga mekanismo para sa tuloy-tuloy na probisyon ng mga sariwang prutas at gulay sa mga pamilya, lalo na ang mga may matatanda, buntis, mga inang may inaalagaang sanggol at maliliit na batà.
 • Magbigay ng tulong pinansiyal at iba pang suporta sa mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay dahil sa quarantine o ginagamot sa COVID-19. Suportahan ang reintegrasyon ng mga gumaling na upang maiwasan ang estigma at diskriminasyon.
 • Suportahan ang mga nagdadalamhating pamilya at tumulong sa koordinasyon at pagpoproseso ng mga angkop na serbisyo (serbisyong panrelihiyon, pagpapalibing/serbisyong crematory, ligtas na paglilipat ng mga labí, tulong pinansiyal, rehistrasyon ng namatay, serbisyong psychosocial support, atbp.)
 • Hikayatin at ipabatid ang mga ibang sektor, lider ng mga komunidad at relihiyon sa pagpaplano para sa pagtataguyod, pagpapatupad, at pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga protokol ng pamahalaan hinggil sa ligtas at marangal na paglilibing ng mga namatay dahil sa sakít na COVID-19.
 • Tiyaking mayroong tugon at proteksiyon sa mga biktima ng karahasang gender-based at karahasan laban sa mga batà kung sakaling may maharap na ganitong kaso o ulat mula sa mga barangay ang lokal na health team

Para sa karagdagang impormasyon, suriin ang Mga Madalas na Itanong (o FAQ) para sa mga pinuno.

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU