English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

How to Cope with Stress

Paano makaya ang stress

  • Normal na makaramdam ng kalungkutan, pagkabalisa, o labis na pag-iisip sa isang krisis. Hindi ka nag-iisa.
  • Makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan mo o isang propesyonal sa mental health. Maaari ka ring sumangguni sa listahan ng mga sentro na nag-aalok ng libreng online na pagpapayo.
  • Panatilihin ang isang malusog na pamumuhay: tamang pagkain, pagtulog, ehersisyo at mapanatili ang mga koneksyon sa mga kaibigan at pamilya alinman sa online o sa pamamagitan ng telepono.
  • Huwag uminom ng alak, manigarilyo, o uminom ng mga pinagbabawal na gamot upang kalimutan ang iyong mga problema.
  • Kung mayroon kang mga alalahanin, makipag-usap sa iyong superbisor, at kung nagsisimula kang makaramdam ng hindi maayos, sabihin agad sa iyong doktor.

BACK TO MENU