English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Communicating with Patients

Ito ay nagsisilbing gabay para sa mga health workers, boluntaryo, at mga social mobilizers sa pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa COVID-19, lalo na para sa ilang mga paksang maaaring mahirap sagutin, na may kaugnayan sa pandemya.

Pangkalahatang mga Gabay:

 • Maging marespeto, magalang at may simpatiya.
 • Alamin na ang mga pinaghihinalaang at nakumpirma na mga pasyenteng may COVID-19, at ang sinumang mga bisita na kasama nila, ay maaaring ma-stress o matakot.
 • Ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay makinig ng mabuti sa mga katanungan at alalahanin.
 • Gumamit ng lokal na wika at dahan-dahang magsalita. Iwasan gumamit ng mga teknikal na salita (hal. medical terms). Ipaliwanag sa pinakasimpleng paraan.
 • Sagutin ang anumang mga katanungan at magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa COVID-19.
 • Maaaring hindi ka magkakaroon ng sagot para sa bawat tanong: marami ang hindi pa alam tungkol sa COVID-19 at okay na aminin iyon.
 • Kung mayroon, ibahagi ang mga polyeto ng impormasyon o mga handout sa iyong mga pasyente.
 • Okay na hawakan, o bigyan ng ginhawa ang suspect (PUI) at kumpirmadong mga pasyente habang may suot na PPE.
 • Ipunin ang tumpak na impormasyon mula sa pasyente: ang kanilang pangalan, petsa ng kapanganakan, kasaysayan ng paglalakbay, listahan ng mga sintomas, at iba pa.
 • Ipaliwanag ang mga patakaran ng healthcare facility para sa COVID-19, tulad ng paghihiwalay at limitadong mga bisita, at sa susunod na mga hakbang.
 • Kung ang pasyente ay isang bata, kilalanin ang isang miyembro ng pamilya o tagapag-alaga na samahan sila - ang tagapag-alaga ay dapat ipagkaloob at gumamit ng naaangkop na personal na kagamitan sa pangangalaga.
 • Magbigay ng mga update sa mga bisita at pamilya kung posible.
 • Isama ang iyong mga pasyente sa proseso ng  pag-desisyon. Tiyaking maaari nilang ipahiwatig ang kanilang mga alalahanin at magtanong. Nandoon ka upang makinig at harapin ang kanilang mga alalahanin.
 • Baguhin ang pokus ng anumang hindi pagkakaintindihan o argumento sa pagkilos, sa pamamagitan ng pagbibigay ng dalawa o tatlong pagpipilian sa pasyente na may balanseng impormasyon. Nakakatulong itong i-redirect ang pasyente sa isang pag-iisip na nakatuon sa solusyon.
BACK TO MENU