English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

5 Moments for Hand Hygiene

Palaging sundin ang 5 Moments para sa Paglinis ng Kamay para maprotektahan ang iyong pasyente at sarili

Gumamit ng alcohol-based na hand rub na may taglay na 80% ethanol o 75% isopropyl alcohol, o hugasan ang iyong kamay gamit ang tubig at sabon: 

  1. Bago hawakan ang pasyente 
  2. Bago magsagawa ng mga clean/aseptic procedures
  3. Matapos ang panganib sa pagkakalantad ng likido sa katawan
  4. Matapos hawakan ang pasyente
  5. Matapos hawakan ang kapaligiran ng pasyente

BACK TO MENU