English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

PPE Use by Healthcare Workers

 

Narito ang ilang mga paalala para panatilihin ang inyong kaligtasan habang ginagampanan ang mga tungkulin:

  1. Mayroong prescribed na Personal Protective Equipment (PPE) para sa inyo, depende sa inyong tungkulin at kung saan kayo nakatalaga.
  2. Hugásan ang inyong mga kamay nang 20 segundo gámit ang sabon at tubig o gumamit ng 70% alcohol bago at pagkatapos magsuot ng PPE.
  3. Isuot at hubarin nang maayos ang inyong PPE alinsunod sa mga protokol.
  4. Huwag i-recycle o gamíting muli ang mga disposable na PPE.
  5. Linisin at i-disinfect ang mga reusable PPE matapos ang bawat paggamit.
  6. Laging magsuot ng PPE bago humawak sa isang pasiyente.
  7. Agad na magpalit ng PPE kapag nakontamina ito o nasira.
  8. Hindi dapat i-adjust o hawákan ang PPE habang nag-aalaga ng pasyente.
  9. Huwag hawákan ang inyong mukha habang suot ang PPE.
  10. Laging hubarin nang maingat ang PPE upang maiwasan ang self-contamination at i-dispose ito nang maayos ayon sa mga protokol.

 

Para sa iba pang impormasyon, maaari ninyong tingnan ang FAQ page na ito:

 

BACK TO MENU