English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Mga Negosyo

Maaaring nag-aalala kayo sa kalusugan at kaligtasan ng inyong mga kliyente at empleado.

Narito ang mga bagay na maaari ninyong gawin:

  • Itaguyod ang regular at wastong paghuhugas ng kamay sa mga empleado. Hindi kayo tiyak kung ano ang tamang paraan?
  • Regular na linisin ng disinfectant ang mga kagamitang madalas hawákan sa opisina tulad ng mga telepono, keyboard, at mesa.
  • Kumonsulta at sundin ang mga lokal na travel restriction bago magtungò sa trabaho. Tingnan ang philippines.travel/safeph
  • Tiyaking laging mayroong mga hand sanitizer sa lugar ng trabaho
  • Maglaan ng lugar para sa paghuhugas ng kamay ng mga empleado, kontratista, at mga kliyente .
  • Tiyaking may mga surgical face mask at tissue para sa mga indibidwal na may ubo o sipon. Tiyaking may mga basurahan para sa tamang pagtatapon ng mga ginamit na face mask at tissue.
  • Magtatag ng magagamit na teleworking system para sa mga empleadong maaaring magtrabaho sa bahay    

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU