English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Breastfeeding mothers

Malaki ang pakinabang ng pagpapasúso sa ina at sanggol. Kahit may COVID-19, dapat pa ring ipagpatuloy ang pagpapasúso sa iyong sanggol.

Magsuot ng mask kapag nagpapasúso at maghugas ng kamay gámit ang sabon bago at pagkatapos hawákan ang iyong sanggol at mga súso. Regular na linisin at i-disinfect ang mga rabaw (surface) na hinawakan.

Kung sobrang samâ ang iyong pakiramdam para magpasúso sa iyong sanggol, maaari kang mag-pump at mag-ipon ng gatas, at hilingin sa isang nakatatandang caregiver na painumin ang iyong sanggol gámit ang isang kutsara o feeding cup kapag kailangan. Maaari ka ding humingi ng tulong para sa relactation at sa paghahanap ng donor ng gatas ng ina.

BACK TO MENU