English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Mental Health

Mahalagang maláman na gaya ng mga nakatatanda, nai-stress din ang mga batà. Iba’t ibang uri ng stress ang maaaring maranasan ng mga batà o mga pamilya sa panahong may COVID-19. Kasáma na rito ang tákot na magkasakít silá (o ang kanilang pamilya), ang tákot na kumalat ang virus sa kanilang lugar, o ang tákot na pansamatantalang magkahiwa-hiwalay ang mga pamilya.

Ang mga posibleng pagmulan ng stress ay:

  1. Sa panahon ng community quarantine, maaaring hindi matanggap ng iláng batà na hindi silá maaaring maglaro sa labas o makipagkita sa mga kaibigan nila.
  2. Maaaring magdulot ng lungkot o pagdududa ang pansamantalang pagkakahiwa-hiwalay ng pamilya dahil sa community quarantine.
  3. Maaaring maging mahirap ang komunikasyon ng mga pasyente at kanilang pamilya.
  4. Mas bulnerable sa panahon ngayon ang mga batang babae dahil silá ang karaniwang naaatasang mag-alaga sa maysakit kung kaya’t maaaring ma-expose sa panganib ng COVID-19.

Maging alerto sa mga trigger ng stress. Iba-iba ang reaksiyon ng mga batà sa stress gaya ng paghingi ng higit na atensiyon, pagiging balisa, pagmumukmok, pagiging galít, o pag-ihi sa kama. Ipinapayo sa iyo na:

  • Tumugon sa mga reaksiyon ng iyong anak sa masuyong paraan, makinig sa kanilang mga alalahanin, at iparamdam ang dagdag na pagmamahal at atensiyon.
  • Hangga’t maaari, tiyaking malápit silá sa iyo. Kung nahiwalay silá sa iyo (hal. naospital), laging makipag-usap sa kanila (hal. tumawag sa telepono) at pawiin ang kanilang tákot.
  • Sundin ang mga routine at iskedyul hangga’t maaari o tumulong na bumuo ng bago sa isang bago at ligtas na kapaligiran, gaya ng pag-aaral, paglalaro, o pagre-relax.

Umisip ng mga gawainng sa bahay lang gagawin upang mabawasan ang stress. I-click ito upang makakuha ng tips kung paano malilibang o magiging abala ang iyong mga anak sa ganitong panahon o suspendido ang klase.

BACK TO MENU