English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

About COVID-19

Narito ang ilang bagay na maaaring ipaliwanag sa iyong mga anak tungkol sa COVID-19:    

 • Sabihing nagtatrabaho ang lahat para mapigilan ang paglaganap ng virus. Mayroon ding magagawa ang inyong pamilya.
 • Ang pinakamahalaga ninyong magagawa ay maghugas ng mga kamay nang 20 segundo gámit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo (Pakantahin silá ng “Happy Birthday” nang dalawang beses o ng chorus ng paborito nilang kanta habang naghuhugas).
 • Maghugas ng kamay gámit ang sabon at tubig pagdating ng bahay, trabaho o paaralan, bago kumain, bago maghanda ng pagkain, o pagkagaling sa banyo.
 • Kung maliit pa ang anak, tulungan siyang maghugas nang mabuti ng mga kamay gámit ng sabon at tubig.
 • Gumamit ng hand sanitizer (may 70% alcohol o higit pa) kung walang sabon at tubig.
  • Takpan ng braso ang iyong bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing o gumamit ng tissue na itatápon agad matapos gamítin sa isang basurahang may takip.
  • Panatilihin ang 1 metrong layò sa ibang tao. Huwag lumapit sa mga maysakít.
  • Iwasang hawákan ang mukha dahil maaaring pumasok ang virus sa bibig, ilong, at mga mata.
  • Iwasan ang pakikipagkamay o pagyakap sa ibang tao, at sa halip, kumaway o ngumiti na lang.
  • Ipaliwanag sa mga batà na hindi lahat ng nababása sa social media ay totoo kayâ huwag agad maniniwala. Hilingin sa kanilang talakayin ito sa iyo o sa kaniyang mga guro.
BACK TO MENU