English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

General Tips
 • Bigyan ng sapat na oras at atensiyon ang iyong mga anak.
 • Ipadamâ sa kanilá na handa kang pakinggan ang nararamdaman nilá at mga gusto niláng sabihin
 • Hikayatin ang iyong mga anak na sabihin ang kaniláng mga nararamdaman.
  • Ipaalam sa kanilá na normal na maging malungkot at matakot.
  • Ipaalala sa kanilá na sinusunod ng inyong pamilya ang lahat ng mga hakbang para manatili siláng malusog at ligtas at hindi nila dapat sisihin ang mga sarili sa nangyayari
 • Ipaliwanag sa kanilá ang nangyayari.
  • Bigyan silá ng mga simple at madaling maintindihang impormasyon.
  • Iwasang takutin silá.
  • Maaaring magdrowing o maglaro upang higit nilang maintindihan ang kanilang nararamdaman.
  • Kung may mga hindi masagot na tanong, huwag mahiyang sabihing hindi sapat ang iyong alam. Maaaring hanapin ang mga sagot sa website na ito, sa WHO o UNICEF webpage, o sa DOH Facebook.
 • Hayaan siláng makipag-usap sa mga kaibigan sa telepono o sa internet, pero tiyakin na may matandang gumagabay sa kanilá
 • Kung nahiwalay ang batà sa kaniyang pamilya at tagapag-alaga dahil sa community quarantine, tiyakin na regular at madalas ang komunikasyon gámit ang video call o telepono.
  • Tiyaking ligtas ang batà sa sinumang itinalagang mag-aalaga sa kaniya habang nakahiwalay sa kaniyang pamilya o legal na tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text tungkol sa kalagayan ng bata.
 • Hangga’t maaari, laging mayroong masasayáng gawain, kahit sa bahay.
  • Ang mga routine na gawain ay nagbibigay ng pakiramdam ng normalidad sa mga batà, at tumutulong para maging payapa ang kanilang isip. Halimbawa, maglaan ng oras sa pag-aaral, paglalaro, panonood ng TV o pagtulong sa mga gawaing bahay.
 • Bigyan silá ng pagkakataong maglaro at mag-relax hangga’t maaari
 • Tandaan na anuman ang nakikita ng mga batà sa nakatatanda ay nakaaapekto sa kanilang reaksiyon sa mga nangyayari.
  • Hangga’t maaari, ipakitang kalmado ka.
  • Kung nahihirapan ka na, makipag-usap sa iba pang nakatatanda sa inyong tahanan o sa isang kaibigan o kapamilya.
  • Tiyaking may oras ka para mag-relax. 
  • Kung ikaw ay nangangailangan ng isang propesyunal na makakausap, tumawag sa National Center for Mental Health hotlines: 0917-899-USAP (8727) or 899-USAP (8727). Maaari ring tumawag sa Mind Matters hotline: 09189424864.
BACK TO MENU