English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Mga Magulang

Maaaring nag-aalala ka para sa pamilya mo, lalo na sa mga batà. Hindi ka nag-iisa.

Bílang magulang, mahalagang magkaroon ng bukás at tapat na talakayan sa iyong mga anak tungkol sa COVID-19. Maaaring mali ang impormasyong nakukuha nilá sa social media.

Ang reaksiyon nilá sa krisis na ito ay depende sa kaniláng edad at antas ng pag-iisip. Nakadepende rin ito sa pagpapaliwanag ng mga matanda sa sitwasyon.

BACK TO MENU