English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Healthcare for non-COVID-19 concerns

Maaaring itinatanong mo kung paano makakukuha ng serbisyong pangkalusugan habang nakatuon ang ating sistema ng kalusugan sa COVID-19.

Kontakin ang inyong lokal na health center o ang pinakamalápit na ospital para sa mga serbisyong maaaring makuha.

Maari mo ring tawagan ang mga sumusunod na telemedicine hotline. Maaaring makipag-usap sa mga doktor para sa libreng* konsultasyon anumang oras sa pamamagitan ng telepono.

Telimed Management Inc. and Medgate Hotline

02-8424-1724

Global Telehealth, Inc. (KonsultaMD)

02-7798-8000

Ang mga hotline ay magagamit 24/7.  Alamin kung ano ang Telemedicine dito.

 

*Maaaring may bayad ang tawag

BACK TO MENU