English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Caring for sick family members

Ang tungkulin mo ay ibigay ang posibleng pinakamahusay na pag-aaruga habang tinitiyak na hindi ka mahahawa o ang ibang mga kasáma sa bahay.

  • Tiyaking nananatili sa bahay ang maysakít sa buong panahon ng quarantine maliban kung hiráp siyang huminga at lumalâ ang kaniyang kondisyon at kailangan na ng tulong medikal. Tiyaking mayroon kang contact details ng healthcare worker o BHERT sa inyong komunidad para makakuha ng payo.
  • Gumamit ng mask at mga guwantes upang maiwasan ang direktang contact sa body fluids (partikular na ang laway, plema, o sipon, at tae)
  • Iwasan ang iba pang uri ng posibleng exposure sa pasyente o kontaminadong bagay sa paligid. Iwasan ang hiraman ng sepilyo, sigarilyo, tuwalya, bimpo, kubrekama, kumot).
  • Iwan ang plato/tray sa pinto at kapag tapos nang kumain ang maysakít. Kunin ito sa pintuan nang suot ang guwantes upang maiwasan ang kontaminasyon. Pagkatapos ay maghugas ng kamay gámit ang sabon
  • Hugásan ang mga pinagkainan gámit ang sabon o detergent at tubig
  • Huwag makigamit ng mga kubyertos, plato, o baso sa maysakít.
BACK TO MENU