English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

What to do if you're feeling sick

O may kasáma sa bahay na may sakít? Huwag mag-alala, maaaring hindi ito COVID-19.  Kung ganoon man, halos lahat ay umaayos ang pakiramdam matapos uminom ng mga gamot at magpagaling sa bahay.  Uminom ng gamot na inireseta ng iyong doktor para sa mga sintomas (halimbawa, madalas inirereseta ang paracetamol para sa lagnat)

Huwag ikalat ang iyong virus.

 • Pakiusap, MANATILI SA BAHAY.
 • Ihiwalay ang sarili sa mga kasáma sa bahay.
 • Magsuot ng face mask.
 • Takpan ang iyong pag-ubo at pagbahing
 • Madalas na hugásan ang mga kamay
 • Iwasan ang hiraman ng mga personal na kagamitan
 • Imonitor ang iyong mga sintomas

Tawágan ang iyong doktor o pumunta sa pinakamalapit na health facility kung ikaw ay:

 • Hiráp sa paghinga
 • Patuloy na sumasakit o sumisikip ng dibdib
 • Namumutla, at;
 • Nagbago ang lagay ng pag-iisip

I-click ito para sa dagdag na kaalaman tungkol sa mga sintomas ng COVID-19.

BACK TO MENU