English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

TESTING NG COVID-19
 • Ginagawa ang testing upang kumpirmahin kung mayroon kang COVID-19. Mahalaga ito upang malaman ng mga health worker kung paano epektibong gagamutin ang mga pasyente.

  Ang mga tututukan natin ay ang:

  1. Mga pasyenteng pinaghihinalaang may COVID-19
  2. Mga taong may exposure at interaksyon sa taong kumpirmadong may COVID-19
  3. Mga taong naglakbay o nanggaling sa mga lugar na may lokal na transmission ng COVID-19
  4. Mga taong kabilang sa grupo ng mga mas nanganganib magkaroon ng malubhang sakit (nakatatanda, mga may comorbidities, atbp.) 
  5. Healthcare workers

   

  Na-update ng Abril 15, 2020

 • As of April 13, 2020, the Food and Drug Administration (FDA) has approved 37 COVID-19 testing kits for commercial use:

  • 26 polymerase chain reaction (PCR) test kits (including the UP NIH-developed test kit)
  • 11 point-of-care test kits

   

  The PCR-based test kits detect the presence of the virus causing COVID-19, as opposed to rapid test kits which detect the presence of antibodies for COVID-19. Antibodies are produced by the body to fight a virus. These antibodies may not be detected early in the disease, especially if you don't have symptoms.

  Positive results from the rapid test kits still need to be confirmed with the PCR-based test kits.  This is to make sure the results are correct and not just from cross-reaction with different bacteria.  The rapid test kits are not recommended for personal use and should be done and interpreted by a trained physician.

  Expanded testing will start on April 14, 2020.

   

  Updated on April 15, 2020

BACK TO MENU