English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

PAG-IWAS AT PROTEKSYON LABAN SA COVID-19
 • Bawasan ang mga pagkakataong mahawa o maipasa ang COVID-19 sa pamamagitan ng: 

  1. Pagsasagawa ng physical distancing - Manatili sa bahay upang mabawasan ang inter-aksiyon sa ibang tao, at panatilihin ang isang metro distansiya (mga 2 dipa) sa mga táong nása paligid mo sa loob at labas ng tahanan.
  2. Panatilihin malinis ang mga kamay - Hugasan ang iyong kamay nang 20 segundo gámit ang sabon at tubig, o gumamit ng alcohol-based hand rub.
  3. Gawin ang wastong paraan ng pag-ubo - Takpan ang iyong bibig at ilong gámit ang braso o tissue kapag bumahing o umubo.
  4. Iwasan hawakan ang bibig, mata at ilong - Huwag hawákan ang inyong bibig (Mouth), mga mata (Eyes), o ilong (Nose), lalo na kung humawak ka sa maruruming rabaw.
  5. Paglilinis at pagdi-disinfect - Panatilihing malinis ang inyong tahanan at mga kagamitan sa pamamagitan ng pag-spray at pagpunas sa mga ito gámit ang 7 kutsara (100 mL) ng bleach na hinaluan ng isang litro ng tubig, o ng 70% alcohol solution.
  6. Sumunod sa mga tagubilin ng mga health officer - Hawak ng mga health officer ang pinakabagong impormasyon hinggil sa COVID-19. Makinig sa kanilang payo.   

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Madali lang maghugas ng kamay.

   Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa sakit at matigil ang pagkalat ng virus.

  Tandaan: Gawin ito ng 20 segundo o mahigit pa. Kailangan ng timer? Kantahin ng dalawang beses ang "Happy Birthday" o kaya ang chorus ng paboritang kanta.

   

  Para sa tamang paraan ng paghuhugas ng kamay, sundan ang mga sumusunod na hakbang:

  1. Basain ng tubig ang mga kamay at sabunin.
  2. Sabunin ang mga palad.
  3. Sabunin ang likod ng mga kamay.
  4. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri.
  5. Kuskusin ang mga kuko.
  6. Kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki.
  7. Kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad.
  8. Banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer.

  Maaring panoorin din ang video ng Tamang Paghuhugas ng kamay dito.

   

  Mga pangunahing oras na kailangan maghugas ng kamay

  • Pagkatapos manggaling sa pampublikong lugar
  • Pagkatapos hawakan ang mga gamit o rabaw (surface) na madalas hawakan ng ibang tao gaya ng hawakan ng pintuan, mesa o shopping cart, etc.
  • Bago hawakan ang mata, ilong o bibig kasi doon pumapasok ang virus 
  • Pagkatapos suminga, umubo o bumahing
  • Bago, habang, at pagkatapos maghanda ng pagkain
  • Bago kumain
  • Bago at pagkatapos mag-alaga ng taong may sakit sa bahay
  • Bago at pagkatapos gamutin ang isang sugat
  • Pagkatapos gamitin ang banyo
  • Pagkatapos palitan ang diaper / lampin o linisin ang bata na gumamit ng banyo 
  • Pagkatapos hawakan ang hayop, pagkain ng hayop o dumi ng hayop
  • Pagkatapos hawakan ang basura
  Pinagmulan: US CDC

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, huwag umalis sa bahay.

  Maaaring may mga pagkakataon na kinakailangan mong lumabas sa bahay upang magtrabaho o bumili ng basic necessities. Alamin ang tips mula sa DOH upang maiwasan ang pagpasok ng COVID-19 sa bahay.

  Habang nasa labas ng bahay

  • Magdala ng alcohol o hand sanitizer. Ilagay sa bag o sa bulsa. Gamitin nang palagian kung hindi pwedeng hugasan ang kamay na may sabon at tubig.  
  • Huwag hawakan ang mukha.
  • Huwag hawakan ang mga bagay kung maiiwasan.
  • Ugaliing mag physical distancing. Panatilihin ang 1 metro (2 dipa) o higit pang puwang mula sa iyo at sa ibang tao.

   

  Pag nakauwi na

  • Mag-spray ng alcohol sa swelas, at hubarin ang sapatos bago pumasok sa bahay. Ilagay ang sapatos sa itinalagang lugar sa labas ng bahay, o malapit sa pintuan.
  • Hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Labhan ito gamit ang tubig, detergent, at konting bleach sa madaling panahon.
  • Ilagay ang bag, susi, barya, at iba pang mga gamit na dinala sa labas sa itinalagang lugar o kahon malapit sa pintuan.
  • Linisin ang bag at ibang gamit na dinala sa labas sa pamamagitan ng pag-spray ng bleach at tubig o 70% alcohol solution.
  • Mag-iwan ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan, at linisin muna ang kamay bago pumasok sa bahay. Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag munang hawakan ang mga bagay sa loob ng bahay.
  • Maligo muna pagdating na pagdating sa bahay. Hugasan ng mabuti ang lahat ng nakalantad na erya gamit ang sabon. Tulad ng paghuhugas ng kamay, kuskusin ng mabuti ang katawan ng 20 na
   segundo.

   

 • Ang lahat ay kailangang magsuot ng face mask kapag nása labas ng kanilang bahay. Hindi sapat ang pagsusuot lámang ng face mask para protektahan ka mula sa COVID-19. Kailangan pa rin sundin ang sumusunod na mga hakbang:

  1. Panatilihin ang isang metrong (2 dipa) distansiya (sa isa’t isa
  2. Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing
  3. Hugasan ng sabon at tubig o alcohol-based solution ang mga kamay

  Kung malusog ka, okey lang gumamit ng tela o DIY face mask o medical masks kapag aalis ng bahay.

  Kung ikaw ay may sakít, magsuot ng medical face mask, maliban kung kumakain o natutulog. Magsuot din ng medical face mask kapag nag-aalaga ng may sakít.

  Ipreserba ang suplay ng mga medical mask o N-95 respirator para sa mga higit na nangangailangan nito — mga healthcare worker, frontliner, at táong may sintomas ng COVID-19.

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Pagsusuot ng face mask

  • Tiyaking natatakpan ng face mask ang iyong bibig at ilong, at nakalapat nang maigi sa iyong mukha.
  • Isuot ang mask sa lahat ng oras habang nasa pampublikong lugar, kahit habang nakikipag-usap. Tanggalin lamang ito kapag nasa bahay na o kailangang kumain.
  • Huwag hahawakan ang iyong mukha habang nakasuot ng mask.
  • Huwag hahawakan ang harap ng iyong mask habang suot ito upang maiwasan ang kontaminasyon o ang paglipat ng mga mikrobyo, bacteria, at virus.
  • Hugasan ang iyong mga kamay gámit ang sabon at tubig o alcohol-based solution bago at pagkatapos ayusin o hawakan ang iyong mask.

   

  Pagtatanggal at pagtatapon ng face mask

  • Tanggalin ang iyong face mask mula sa likod nang hindi hinahawakan ang harap ng iyong mask.
  • Huwag nang gagamitin muli ang mga disposable mask. Palitán ang mga ito araw-araw o kapag nasira, narumihan, o mamasa-masa na.
  • Labhan ang reusable na telang mask gámit ang mainit na tubig at detergent. Patuyuin ito sa ilalim ng araw.
  • Pagkatapos tanggalin ang face mask, linisin agad ang mga kamay gámit ang sabon at tubig o alcohol-based solution.

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ang physical distancing ay ang pananatili ng pisikal na distansiya sa iba.  Binabawas ang malapit na pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang iwasan ang pagkalat ng virus. Ang virus ay kumakalat nang tao sa tao sa pamamagitan ng droplets na tumatalsik kapag nagsasalita, umuubo, o bumabahing ang táong nahawa. Umaabot lamang ang mga droplets nang isang metro.

  Dapat Gawin:

  • Dapat manatili muna sa loob ng bahay.
  • Dapat manatili ng kahit isang metrong (2 dipa) distansiya sa ibang tao sa lahat ng oras.
  • Dapat kumaway nalang muna kapag bumati sa mga kaibigan.
  • Dapat makipag-text, chat o telebabad na lang kaysa bisitahin ang mga kamag-anak at kaibigan.

   

  Hindi Dapat Gawin:

  • Hindi dapat pumunta sa mga masisikip na lugar at di-mahahalagang pagtitipon.
  • Hindi dapat makipagkamay, magyakapan o makipagbeso-beso lalong-lalo't na sa mga taong mas delikadong mahawaan ng virus tulad ng mga matatanda (65 na taong gulang at pataas) at mga may mahinang resistensiya.

   

  Laging tandaan:

  Ang Physical distancing ay isa lang sa mga maraming paraan upang maiwasan ang COVID-19. Gawin din ang mga sumusunod:

  • Laging hugasan ang iyong mga kamay ng hindi bababa sa 20 segundo
  • Iwasang hawakan ang iyong mata, ilong at bibig
  • Umubo o bumahing sa loob ng siko
  • Iwasang hawakan ang mga bagay na madalas hawakan ng ibang tao

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ito ang mga hakbang sa paggawa ng iyong 0.5% sodium hypochlorite (bleach) disinfectant solution para sa mga rabaw:

  1.  Ipunin ang lahat ng mga materyales na kakailanganin. Siguraduhin na magtrabaho sa isang lugar na may magandang bentilasyon, may lilim, at protektado sa hangin. 
  2. Magsuot ng personal protective equipment (guwantes, goggles, apron, at bota) habang humahawak at naghahanda ng bleach solution.
  3. Sa paghahanda ng solution, ibuhos ang dami ng tubig na kailangan sa isang plastik na lalagyan at idagdag ang bleach (huwag pagbaligtarin ang itong proseso).
  4. Kung gagamit ng household bleach (may 5% na aktibong chlorine), paghaluin ang: 
   • 1 mililiter (mL) na bleach at 9 mL na tubig, o
   • 100 mL na bleach at 900 mL na tubig
  5. Kung gagamit ng chlorine powder, granules, o tablet (may 60 - 70% na aktibong chlorine), tunawin ang: 
   • 1 kutsara o 20 grams (g) ng chlorine at 2 liters (L) ng tubig
  6. Lagyan ng label ang mga lalagyan ng disinfectant kasama ang sukat ng konsentrasyon ng chlorine.
  7. Araw-araw na maghanda ng bagong bleach at water solution upang mapanatili ang bisa nito.

   

  Na-update ng April 21, 2020

 • Ito ang mga hakbang sa paggawa ng 0.05% sodium hypochlorite (bleach) solution (1:100 solution) para sa paghuhugas ng kamay:

  1. Gamitin ang 0.5% solution na inihanda para sa pagdidisinfect ng mga rabaw. Ihalo ang isang bahagi ng surface disinfectant solution sa siyam (9) na bahagi ng tubig. Halimbawa: 
   • Magdagdag ng 100 mililiters (mL) ng household bleach surface disinfectant solution sa isang litro (L) ng tubig, o 
   • Magdagdag ng isang kutsara ng chlorine powder, granule, o tablet surface disinfectant solution sa 20L ng tubig.
  2. Gamitin ito nang may pag-iingat. Ang madalas na paggamit ay maaaring humantong sa dermatitis o sakit sa balat na maaaring maging sanhi ng impeksyon.

   

  Na-update ng April 21, 2020

BACK TO MENU