English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

MGA IBANG PAGKABAHALA SA KALUSUGAN
 • Normal lang na makaramdam ng lungkot, takot, at pagkabahala sa panahon ng krisis.

  Okey lang na hindi ka okey. Hindi ka nag-iisa. May mga taong naandiyan para suportahan ka.

  Narito ang mga Brain Break tips kung paano mo maaalagaan ang iyong mental health. Mahalaga rin ito!

  Kung kailangan mong kumausap ng isang propesyonal, tawagan lamang ang National Center for Mental Health hotlines: 0917-899-USAP (8727) or 899-USAP (8727). Maari ring tawagan ang Mind Matters hotline: 09189424864.

   

  Brain Break Tips para sa Lahat

  • Makibalita sa iyong mga kamag-anak at kaibigan sa pamamagitan ng text, chat, phone o video call. Importanteng maging connected pa rin sa kanila kahit hindi kayo pwedeng magsama. 
   • Magkuwentuhan tungkol sa inyong mga karanasan at nararamdaman. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa isang mental health professional kung kailangan mo ng dagdag na
    suporta.
  • Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya at nagpapa-relax sa iyo.
   • Mag-ehersisyo araw-araw, kumain ng masustansiyang pagkain, at matulog nang sapat. Makakatulong din ang pagdarasal, meditation, at iba pang libangan.
  • Magsingit ng pahina kapag nagbabasa o nanonood ng balita. Nababawasan ang takot dahil sa tamang impormasyon. Subalit nakaka-stress din ang masobrahan sa negatibong balita.
   • Kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapapagkatiwalaang source tulad ng WHO at DOH. Maglaan lamang ng regular na oras kung kailan magbabasa ng balita.
  • Manatiling puno ng pag-asa. Mas mabuting kumapit sa pag-asa kaysa sa takot. Magtiwala na bukas, may magbabago.
  • Importante ang pagpili ng salita. Tandaan na ang mga taong may COVID-19 ay tao rin. Iwasan ang pagpapalaganap ng mga salitang nagdudulot ng takot, stigma, mga negatibong pagpapalagay, at di makataong pagtrato sa mga taong positibo sa COVID-19.

   

  Brain Break Tips para sa mga Nakakatanda

  • Ipaalam sa mas nakakatandang mga kamag-anak na nariyan kayo para sa kanila.
   • Nakakatulong ang emotional support mula sa kapamilya, kaibigan, at health professionals upang bawasan ang pagkabalisa ng mga matatanda.
   • Maaari mo rin silang tulungan. Halimbawa, maaring ikaw ang bumili ng kanilang pangangailangan o gamot imbis na sila yung lumabas ng bahay.
  • Maging matiyaga, malinaw, at magalang tuwing nagbibigay ng impormasyon sa matatanda
   tungkol sa COVID-19. Maaaring maging mas matindi ang pagkabalisa ng mga matatanda tungkol sa COVID-19.
  • Hikayatin ang mga matatanda na alagaan ang sarili at laging gumawa ng mga masasayang
   aktibidad na mabuti sa kalusugan. Sa oras na kailanganin nila ang inyong tulong, damayan sila at huwag iiwanan.
  • Maghanda ng personal na safety packs para sa mga matatanda para maramdaman nilang nasa
   mabuting kalagayan pa rin sila.
   • Kasama na dito ang kanilang personal na impormasyon, contact information, listahan at
    supply ng kanilang regular na gamot, at pagkain at tubig na aabot ng dalawang linggo.

   

  Brain Break Tips para sa mga Bata

  • Ipaliwanag ang COVID-19 sa mga bata sa paraan na maiintindihan nila.
   • Sa oras ng krisis, normal na mahawa ang mga bata sa stress at pagkabalisa ng mga taong nasa paligid nila. Makakatulong na ipaliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari.
  • Hikayatin ang bata na maglaro, kahit sa bahay lang.
  • Hayaan silang makipag-usap sa mga kaklase at kaibigan upang mabawasan ang stress at pangamba nila. Pwede silang tawagan o mag-video call.
  • Ituloy ang nakasanayang routine ng mga bata sa pang-araw-araw. Siguraduhing may regular na oras sila
   para sa pag-aaral, kahit wala sila sa eskwelahan.
  • Kapag stressed ang bata, makinig sa kanya at kausapin nang may lambing, pasensya, at pagmamahal.
   • Normal lang na maging mas demanding, di mapakali, at matatakutin ang bata kapag stressful ang sitwasyon.
   • Maaagapan ito gamit ang angkop na tugon.
  • Para sa mas madaming tips, pumunta sa Impormasyon para sa mga Magulangsa website na ito.
 • Kung ikaw ay may asthma, maaaring magkaroon ka ng "Asthma Attack", pulmonya, at iba pang sakit sa baga kung sakaling mahawa ng COVID-19. Maaari ding lumala ang iyong sintomas dahil may problema ka sa paghinga.

  Ito ang mga pwede mong gawin upang maprotektahan ang sarili mo at iyong pamilya:

  1. Ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot na ni-reseta para sa asthma
  2. Regular na kumonsulta sa doktor para mabantayan ang iyong sintomas
  3. Manatili na lamang sa bahay hangga't maaari

   

   

  Na-update ng Abril 15, 2020

 • Ipinakikita ng mga bagong pag-aaral na maaaring higit na makararanas ng malubhang sakít ang mga naninigarilyo kung nahawa ng COVID-19. Maaaring mas mangangailangan ng ventilator ang mga naninigarilyong nagkaroon ng COVID-19, at mas posibleng magkaroon ng komplikasyon sa paghinga.

  Bakit isang risk factor ng COVID-19 ang paninigarilyo?

  Risk factor ang paninigarilyo dahil sa dalawang pangunahing dahilan:

  1. Pinahihina nito ang immune system ng isang tao, kayâ hindi rin nagiging epektibo ang paglaban sa virus na gaya ng COVID-19.
  2. Káya nitong magdulot ng sakít sa bagà o kung hindi man, sirain o pahinain ang mga bagà.

   

  Ang mga may dati na o may chronic na sakít na respiratory at may mahihinang bagà, gaya ng mga naninigarilyo, ay maaaring higit na malubhang maapektuhan ng mga respiratory virus na gaya ng COVID-19.

   

  Naninigarilyo ako. Ano ang dapat kong gawin para bumabà ang tsansang magkaroon ng malubhang sakít dahil sa COVID-19?

  Gawin ang makakáya upang mahinto sa paninigarilyo. Mabuti rin ito sa mga táong nakapaligid sa iyo–pareho ang pinsala ng paninigarilyo at paglanghap ng secondhand na usok.

  Ituloy rin ang ibang pag-iingat, gaya ng pagpapanatili nang kahit isang metrong layò sa iba, madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask kapag nása labas ng bahay, at pagtatakip ng bibig at ilong kapag bumabahing.

   

  Kung tumigil ako sa paninigarilyo, ano-ano ang benepisyo nito sa aking kalusugan at sa kalusugan ng mga nása paligid ko?

  Kung tumigil ka sa paninigarilyo:

  1. Magiging mas maayos ang iyong paghinga, pang-amoy, at panlasa;
  2. Mas mababà ang iyong tsansang magkaroon ng sakít sa bagà, kanser sa bagà, at ibang uri ng kanser;
  3. Mas mababà ang iyong tsansang magkaroon ng sakít sa puso, stroke, at iba pang cardiovascular na sakít;
  4. Mas mababà ang iyong tsansang makaranas ng palagiang ubo, paghingal, at hiráp na paghinga; at
  5. Mas mababà ang iyong tsansang maging baog, infertile o impotent at mas mababà ang tsansang makunan o manganak nang maaga.

   

  Para sa mga taong nása paligid mo:

  1. Mas mababà ang exposure nilá sa libo-libong kemikal na nása secondhand na usok, na nakalalason ang marami sa mga ito.
  2. Mas mababà ang kanilang tsansang magkaroon ng kanser sa bagà at iba pang sakít na respiratory;
  3. Mas mababà ang kanilang tsansang magkaroon ng sakít sa puso o makaranas ng stroke; at
  4. Mas mababà ang kanilang tsansang makaranas ng bronchitis, pulmonya, hika, at paulit-ulit na sintomas na gaya ng paghingal at pag-ubo.

   

  Paano ako mahihinto sa paninigarilyo?

  Bumuo ng isang plano sa paghinto, at panindigan ito:

  1. Magtakda ng petsa sa paghinto. Unti-unting bawasan ang paninigarilyo habang papalapit sa petsang ito.
  2. Sabíhan ang iyong mga kaibigan, pamilya, at katrabaho. Hingin ang kanilang suporta at hikayat, o hilinging huwag manigarilyo sa paligid mo.
  3. Asahan ang mga hámon. Isiping magiging mahirap ito, lalo na sa umpisa, ngunit ipaalala sa sarili ang lahat ng mabubuting dahilan kung bakit ka humihinto.
  4. Alisin ang mga produktong tabako sa iyong paligid. Itapon ang mga produktong tabako, iwasan ang mga smoking area, at hilingin sa mga kasáma na huwag manigarilyo sa paligid mo.

   

  Normal na hindi lang isang beses sinubok ng mga maninigarilyo na tumigil. Matuto sa mga relapse, at subuking muli. Tandaang káya mong tumigil basta’t malinaw sa iyo ang layon mo!

   

  Ano ang dapat kong gawin upang matulungan ang isang kaibigan o kapamilya na huminto sa paninigarilyo?

  Sumuporta hangga’t káya sa pamamagitan ng:

  1. Pagpuri sa kanila dahil sa pagsisikap na tumigil;
  2. Pagpapalakas ng kanilang loob kapag kailangan nilá ito;
  3. Pag-aalis ng mga produktong tabako, ash tray, at lighters sa paligid nilá;
  4. Pagsáma sa mga ginagawa nilá upang mawaglit sa kanilang isip ang paninigarilyo; at

   

  Panghihikayat na matuto sa kanilang mga karanasan at subuking muli kung bumalik sa paninigarilyo.

  Tandaang maaaring mahawa sa COVID-19 ang kahit na sino, hindi lang ang mga naninigarilyo. Damayan silá at magpakita ng kabutihan sa lahat, kabílang ang mga naninigarilyong nagsisikap na huminto. Huwag hayaang makasakít sa kanila ang iyong tákot at negatibong pananaw sa mga naninigarilyo at mga may COVID-19.

  Tandaan, #WeHealAsOne!

   

  Na-update ng Abril 16, 2020

 • Kahit na sa panahon ngayon, maaari mo pa rin piliin kung at kailan mo nais mabuntis. Siguraduhing ginagawa mo ang mga tamang hakbang para maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis

  Saan ka pwedeng kumuha ng Family Planning (FP)?

  Mga pwedeng pagpilian:

  1. Tawagan o puntahan ang pinakamalapit na Health Center. Nananatiling bukas ang pinakamalapit na health center sa iyo para magbigay ng mga kinakailangan na FP services at counseling. Tingnan ang kumpletong listahan sa ibaba.
  2. Humingi ng ekstrang supply ng pills at condoms sa iyong Barangay Health Worker para hindi ka maubusan ngayong ECQ. Ito ay libre at ipapadala sa mismong bahay mo.
  3. Tawagan ang POPCOM Wellness Clinic sa Mandaluyong City - (02) 8782-9284, (02) 8531-6897, 0917-5970770, 0998-8652810.
  4. Kung hindi mo makuha ang dati pang ginagamit na FP dahil sa ECQ, pwede kang bumili ng backup method gaya ng condoms sa pharmacy, convenience store, o kahit online.

   

  Gusto mo bang ipagliban muna ang pagbubuntis sa loob ng isang taon o higit pa? 


  Pwede kang mag-avail ng pangmatagalang FP tulad ng IUD o Implant  sa iyong lokal na Health Center, o sa mga pinakamalapit na FP organizations tulad ng Likhaan at Lila Center.

  Suriin ang listahan sa ibaba para sa mga Health Centers at mga organisasyong nagbibigay ng FP.

   

  Buntis at pinag-iisipan ang FP? 

  Ang panganganak sa isang health facility ay ang pinakamainam mong magagawa para sa iyong kalusugan at ng iyong baby. Bago manganak, tanungin ang iyong health worker kung aling FP method ang pwede mong gamiting pagkatapos mo agad manganak. Sa paraang ito, kaya mong maiwasan muna ang hindi inaasahang pagbubuntis 

   

  Karaniwang Nararanasan

  Nagagamit ng maraming Pinay ang FP na hindi nakakaranas ng problema.  May ilang nakakaranas ng mga bagbabago sa regla o katawan. Maari itong maging nakaaabala ngunit ito ay normal at pansamantala.  Maaari kang makipag-usap sa isang tao tungkol sa mga pagbabagong ito. Tawagan lang ang health center o pumunta sa mga klinik na nakalista sa ibaba.

   

  Kialangan pa ng impormasyon tungkol sa FP?

  Stay safe and healthy, use FP!

  • I-search ang Usap Tayo sa Family Planning sa Facebook.
  • Tawagan o pumunta sa mga sumusunod na health center o klinik. Nagbibigay sila ng libreng counseling at serbisyo. 
   • Baguio
    • Family Planning Organization of the Philippines (FPOP)
     • 2nd Floor, Superintendent’s Office, City Market, Bagong Lipunan, Baguio City 2600
     • Email: [email protected]
     • Tel. Nos.: 0921 777 5360 / 0996 791 6215
   •  Bulacan
    • Likhaan-Towerville
     • 9003 Tialo St., Brgy. Minuyan Proper, City of San Jose del Monte, Bulacan
     • Mobile no.: 0917-8501429
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   •  Caloocan
    • Bagbaguin Health Center (Caloocan City)
    • Bagong Barrio Health Center And Lying - In
    • Bagong Silang Phase 7 Health Center
    • Bagumbong Health Center
    • Bagong Silang Phase 1 Health Center
    • Bagong Silang Phase 9 Health Center
    • Francisco Health Center
    • Camarin 175 Health Center
    • Baesa Health Center (City of Caloocan)
    • Camarin 174 Health Center And Lying - In
   • Camarines Sur
    • Naga City
     • D2 Naga Land Blg. Barlin St., Brgy. Sta Cruz, Naga City 4400 
     • Email: [email protected]
     • Tel. Nos.: 0996 791 6229
    • Pili City
     • Tel. No.: 0996 791 6230
   •  Cavite
    • National Road, Brgy. Panamitan, Kawit, Cavite 4104
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0932 385 2417 / 0996 791 6221
   • Davao City
    • Ground Flr. Balidio Bldg. Roxas & Boulevard St. Davao City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0932 546 5924 / 0996 791 6238
   • Eastern Samar
    • Likhaan-Giporlos
     • Brgy. 5, Giporlos, Eastern Samar
     • Mobile no.: 0948-9044611
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   • General Santos City
    • Zapote Cor. Champaca Sts., Brgy. Dadiangas East, General Santos City 9500
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0942 411 5476 / 0932 462 6058 / 0926 454 0239 / 0996 791 6239
   • Iloilo City
    • Sacred Heart Plaza cor. Jalandoni Rizal Brgy. Palapala 1, Iloilo City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0916 324 4261 / 0996 791 6236 / 0996 791 6234
   • Kidapawan City
    • 2nd Floor, AMQ Building, Labastida St., Poblacion, Kidapawan City
    • Email: [email protected]
    • Tel. No.: 0996 791 6240
   • Makati
    • Guadalupe Viejo Health Center
    • East Rembo Health Center
    • Pio Del Pilar Rural Health Unit
    • Cembo Health Center
    • Kasilawan Health Center
    • Pembo Health Center
    • Pio Del Pilar Puericulture Center
    • Bangkal Health Center
    • Obliza Health Center
    • Guadalupe Nuevo Health Center
    • Tejeros Health Center
   • Malabon
    • Hulong Duhat Health Center
   • Mandaluyong
    • Barangka Ibaba Health Center
    • Mauway Health Center And Lying In Clinic
    • Maria Clara Health Center
    • Plainview Health Center
    • Mabini-J. Rizal Health Center
    • Saniboy Health Center
    • Highway Hills Health Center
    • Zaniga Health Center
    • Lopez Health Center
   • Manila
    • Baseco Health Center
    • San Nicolas Health Center
    • Dimasalang Health Center
    • Tondo Foreshore Health Center
    • Lila Center for Sexual and Reproductive Health (Likhaan-Road 10)
     • 1909 Road 10 Brgy 107, Tondo, Manila
     • Tel. Nos. 7369-9747 / 0928-7342969 / 0917-1809055 / 7975-9055
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
    • Likhaan-Port Area (Manila)
     • 354 Zaragoza St. Brgy 13, Tondo, Manila
     • Tel. No. 7900-7891
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
    • FPOP - Tondo
     • 298, Lualhati cor. Zaragoza Sts., Brgy. 32, Tondo, Manila
     • Email: [email protected]
     • Tel. No.: 0996 791 6220
    • Likhaan-San Andres (Manila)
     • 2362 A. Crisolita St., San Andres Bukid, Manila
     • Tel. Nos.: 8732-0327 / 0999-8172340
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   • Marikina
    • San Roque Health Center
    • Kalumpang Health Center
   • Masbate City
    • Ibingay, Masbate City, 5400
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0907 655 8582 / 0996 791 6233
   •  Muntinlupa
    • Putatan Health Center (Bagong Lipunan)
    • Tunasan Health Center
    • Cupang Health Center
    • Poblacion Health Center (City of Muntinlupa)
    • Bayanan Health Center (Annex)
    • Southville Health Center
    • Alabang Health Center
   • Navotas
    • Tangos Health Center
    • San Roque Health Center
    • Phase 2 Area 1 Satellite Center
    • Likhaan-Dalagang Bukid (Navotas)
     • Units 1B-D, Block 21, Lot 11 Dalagang Bukid corner Karpa Alley, Brgy. North Bay Boulevard South, Navotas City
     • Tel. No. 8398-2784
     • Clinic Hours: Tuesdays - Saturdays; 8am-2pm
   • Pampanga
    • Rizal Ave. Purok 1, Brgy. Maimpis, San Fernando City, 2000
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0927 551 9100 / 0996 791 6217 / 0996 791 6218
   • Pangasinan
    • Rosario Arcade, Brgy. Poblacion, Alaminos City, Pangasinan 2404
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0919 438 1589 / 0917 809 4307 / 0996 791 6214
   • Parañaque
    • San Martin De Porres Health Center
    • Don Basco Health Center
    • San Antoñio Fourth Estate Health Center
    • Sun Valley Health Center
    • San Isidro Health Center (City of Paraaque)
    • Sto Niño Health Center
    • Tambo Health Center (Adelina Rodriguez)
    • Don Bosco Health Center
    • BF Homes Health Center
   • Pasay
    • Doña Marta Health Center
    • San Pablo Health Center
    • Cuyegkeng Health Center
    • Kalayaan Health Center
    • San Roque Health Center
    • Villamor Health Center
    • Malibay Health Center
   • Pasig
    • San Nicolas Health Center (City of Pasig)
    • Pinagbuhatan Health Center
    • Maybunga Health Center
   • Quezon City
    • Galas Health Center
    • Pinyahan Health Center
    • Krus Na Ligas Health Center
    • Masambong Health Center
    • Toro Hills Health Center
    • San Francisco Super Health Center
    • Bernardo Health Center
    • Kalayaan Health Center
    • Kaligayahan Health Center
    • Bagong Pag-Asa Health Center
    • Payatas B Health Center
    • Krus Na Ligas Health Center
    • Capri Health Center
    • Project 7 Health Center
    • Sauyo Health Center
    • Pansol Health Center
    • Sangandaan Health Center
    • Old Balara Health Center
    • Project 6 Health Center
    • Nagkaisang Nayon Health Center
    • San Antonio Health Center
    • Wenceslao Dela Paz (Culiat) Que
    • Likhaan-Quezon City (Central Office)
     • 27 Ofelia St., Ofelia Village, Brgy. Bahay Toro, Quezon City
     • Tel. Nos. 8926-6230 and 3454-3854
     • Email: [email protected]
     • Clinic Hours: Every Mondays; 9am-4pm
    • FPOP - Cubao (Central Office)
     • #298 15th Ave. Silangan Cubao, Quezon City
     • Email: [email protected]
     • Tel. Nos. 721 7101 / 722 6466 / 0920 224 9469 / 0996 988 8826
    • FPOP - Tandang Sora
     • 248 Tandang Sora Avenue, Quezon City, 1116
     • Email: [email protected]
     • Tel Nos.: 0922 605 8192 / 0996 791 6219
   • Sorsogon
    • Unit A Jr. Building, JS Reyes St., Bitan-o, Sorsogon City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0918 635 7938 / 0996 791 6231
   • Surigao City
    • No. 04258 Narciso cor. Burgos Street, Surigao City
    • Email: [email protected]
    • Tel. Nos.: 0929 238 0182 / 0996 791 6237
   • Taguig
    • Central Signal Health Center
    • Wawa Health Center
    • New Lower Bicutan Health Center
    • Bagumbayan Health Center
    • Hagonoy Health Center
    • Upper Bicutan Health Center

   

   

   

   

  Na-update ng Abril 22, 2020

   

 • Sapagkat maaaring nakahahawa pa rin ang mga labí ng mga namatay sa COVID-19, bumuo ang DILG ng panuntunan (Memorandum Circular No. 2020-063) sa pag-aasikaso sa mga ito. Ang mahahalagang punto ng panuntunan ay ang sumusunod:

  1. Dapat na igalang sa lahat ng pagkakataon ang dignidad ng yumao.
  2. Itatalaga ng mga LGU ang mga pinagkakatiwalaang punerarya at krematoryo na mag-aasikaso sa labí ng mga namatay sa COVID-19.
  3. Dapat magsuot ng mga PPE ang mga tauhang nag-aasikaso ng mga labí sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin. Hindi pinahihintulutan ang direktang contact sa mga labí ng yumao.
  4. Higit na mainam na i-cremate ang mga labí ng mga namatay sa COVID-19 sa loob ng 12 oras. Hindi pinahihintulutan ang pag-embalsamo.
  5. Hangga't maaari, isasagawa ang cremation at paglilibing alinsunod sa kahilingan ng yumao at mga kaugaliang panrelihiyon at pangkultura; at sa pasiya ng mga nag-aasikso ng libing.
  6. Sasagutin ng pinakamalapit na kamag-anak ng yumao ang gastos sa pag-cremate o paglilibing. Kung hindi nila káya ang bayarin, sasagutin ito ng pamahalaang lungsod o munisipyo.
  7. Tanging mas nakatatandang kasapi ng pamilya ng yumao at ibang táong kailangan ang pagdalo ang papayagang pumunta sa libing ng namatay sa COVID-19.  Hindi papayagan ang mga búrol at publikong pagtitipon.
  8. Maaaring iuwi ng mga kamag-anak ang abo ng yumao, ngunit kailangang nasa itinakdang lalagyan ito, na dapat ay mahigpit na nakasara.
  9. Ilegal ang  pagbabahagi sa publiko ng mga retrato at video ng mga labí ng mga namatay sa COVID-19. Ilegal din ang paggamit sa mga labí ng mga namatay sa COVID-19 para sa layuning medikal o siyentipiko.
  10. Hindi pipigilin o aantalahin ng mga healthcare facility at ng kanilang mga tauhan ang release at paglilibing ng mga labí ng namatay sa COVID-19. Hindi rin nila pipigilin o aantalahin ang release ng sertipiko ng kamatayan ng yumao.
BACK TO MENU