English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

TUNGKOL SA BAKUNA KONTRA COVID-19
 • Ginagaya ng bakuna ang virus o bacteria na nagdudulot ng sakit at naghuhudyat ng paggawa ng katawan ng antibody. Ang mga antibody ang siyang magbibigay proteksyon sa pagkakataong mahawa ng aktwal na virus o bacteria na nagdudulot ng sakit.

  Na-update ng Enero 4, 2021

 • Nagkakaiba ang mga bakuna kung saan ito gawa at kung paano ito naghuhudyat ng immune response para gumawa ng antibodies. Itong antibodies ay panlaban sa mikro-organismo na kalaunan ay magiging proteksyon laban sa totoong impeksyon. Ang bakuna ay maaring pinahina o patay na organismo, o isang genetic product (tulad ng mRNA) na gagawa ng protina ng isang virus o bacteria nang hindi nagdudulot ng sakit. 

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Maaaring makaramdam ng pananakit, pamumula, pangangati o pamamaga sa parteng binakunahan na maaaring magtagal ng ilang oras; lagnat; panghihina ng katawan; pananakit ng ulo, pagkahilo, pagtatae; o pagduduwal. Agad na sumangguni sa isang healthcare professional kung makaranas ng alinman dito.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Hindi sapilitan ang pagbabakuna, ngunit inuudyok ng gobyerno na magpabakuna ang publiko para maprotektahan mula sa sakit na maaari namang maiwasan. 

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Kasama ang BIDA steps at pagsunod sa minimum public health standards, ang pagbabakuna ay isang mahalagang paraan upang maprotektahan ang sarili sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Ang gobyerno ay kasalukuyang nakikipag-negosasyon sa mga gumagawa ng bakuna. Inaasahang darating ang unang supply ng bakuna sa unang sangkapat ng 2021.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Ang Emergency Use Authorization (EUA) ay awtorisasyong binibigay ng Philippine Food and Drug Administration (FDA) para sa gamot o bakuna sa panahon ng public health emergency. Ang Center for Drug Regulation and Research (CDRR) ng Philippine FDA at ng mga dalubhasa sa Expert Panel ang magsusuri at sisigurado na ligtas at mabisa ang isang gamot o bakuna bago mabigyan ng EUA. 

  Na-update ng Enero 4, 2021

 • Bibigyang prayoridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population, at uniformed personnel para sa bakuna.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prayoridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga bulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan, ang gobyerno lamang ang awtorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hangga’t wala pang nabibigyan ng full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko.

  Na-update ng Enero 4, 2021

 • Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating mga kababayan na kabilang sa mga prayoridad na grupo.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Patuloy ang pakikipag-negosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prayoridad na mga grupo.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Oo, sinisigurado ng Philippine Food and Drug Administration (FDA) na tanging ang mga bakunang may Emergency Use Authorization (EUA) o full approval ay garantisadong ligtas at epektibo laban sa pagkakaroon ng malubhang COVID-19.

  Na-update ng Enero 4, 2021

 • Oo, tulad ng lahat ng ibang bakuna, may panganib o porsyento ng komplikasyon ngunit ang mga malubha o mapanganib sa buhay na reaksyon ay bihirang bihira. Mas matimbang ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19 sa panganib o porsyentong nabanggit. Lahat ng mababakunahan ay maayos na susuriin at susubaybayan ng maigi ng mga health professionals upang mabawasan pa ang panganib na dulot nito. 

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

 • Hinihikayat ang publiko na mas maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa internet. Ugaliing sumangguni at kumpirmahin ang bagong nakuhang impormasyon mula sa DOH Facebook page, DOH website, WHO website, at PIA website. Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa minimum public health standards sa lahat ng pagkakataon upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

  Na-update ng Disyembre 29, 2020

BACK TO MENU