English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

TUNGKOL SA COVID-19
 • Ang Coronavirus Disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakít na dulot ng isang bagong coronavirus na ipinakilala kamakailan sa mga tao sa unang pagkakataon. Tinatawag itong pandemic ng World Health Organization (WHO) dahil kumalat na ang virus sa buong mundo. Halos 80% na tao na may COVID-19 ay may banayad na sintomas.

  Ang coronaviruses ay isang malaking pamilya ng virus na nagdudulot ng iba’t ibang sakit, mula sa karaniwang ubo’t sipon hanggang sa mas malubhang mga impeksyon tulad ng MERS-CoV at SARS-CoV. Ang coronavirus ay maaari ring magdulot ng iba’t ibang sakit sa mga hayop.

   

   

  Na-update ng October 9, 2020

 • Ang mga pinakakaraniwang sintomas:

  • Lagnat (hindi kinakailangang mataas na lagnat) 
  • Tuyong ubo 
  • Pagod o pagkahapo 
  • Hiráp na paghinga

  Maaari ring makaranas ang mga pasyente ng iba pang sintomas gaya ng sakit ng lalamunan, pagbabara ng ilong (nasal congestion), sakit ng ulo, pagtatae, pagkahilo at pagsusuka, at kawalan ng pang-amoy (anosmia) o panlasa (ageusia) bago pa man makaranas ng mga respiratory symptoms.

   

  Kabílang sa malalalang sintomas ay:

  • Nahihirapan sa paghinga
  • Hinihingal
  • Tuluy-tuloy at matinding pananakit o pagbigat ng dibdib
  • Pagkalito o pagkabalisa, tutulog-tulog, hirap gumising, nawawala sa sarili, at
  • Pangingitim ng labi o mukha.

   

  Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring katamtaman hanggang malalâ. Pinakamatagal na ang 14 na araw para lumitaw ang mga sintomas ng COVID-19.

  May mga pasyente ring asymptomatic—hindi sila nagpapakita ng sintomas, ngunit sila ay may impeksyon at maaaring makahawa ng virus.

  Kung may sintomas at naghihinalang ikaw ay may COVID-19, tawagan ang lokal na BHERT o ang DOH hotline - (02) 894 COVID (26843) o 1555 para sa lahat ng network subscribers. Tutulungan ka nila kung kailangan mo ng medikal na atensyon at kung kailangan mai-refer sa pinakamalapit na ospital.

   

  Na-update ng October 20, 2020

 • Maaaring mahawa ang sinuman, anuman ang edad, ng COVID-19.

  Ang mga grupong may mataas na tsansang magkaroon ng malubhang karamdaman ay ang sumusunod:

  • Mga taong 65 taong gulang at pataas (ating mga lolo at lola)
  • Mga táong dati nang may karamdaman (halimbawa: alta presyon, sakít sa puso at baga, o diabetes)
  • Mga may lubhang mapanganib na pagbubuntis (halimbawa: mga babaeng may edad 17 at mas bata, may edad 35 at mas matanda, mga may dati nang karamdaman)

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ito ay naipapasa ng tao-sa-tao sa pamamagitan ng droplets. Naipapasa ito mula sa mga malilit na talsik ng laway (droplet) mula sa pagsasalita, pagbahing, o pag-ubo ng isang taong may COVID-19. Ang mga droplet na ito ay nalalanghap ng ibang tao.

  Ito ay karaniwang nangyayari sa mga taong may malapitang pakikisalamuha sa may sakit – tulad ng mga kapamilya at healthcare workers kaya mariing pinapayo na panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas tulad ng pag-ubo at pagbahing.

  Nakakukuha rin ang isang tao ng COVID-19 kapag humawak sa mga bagay o rabaw (surface) at saka hahawak sa kaniyang mata, ilong, o bibig. Kayâ napakahalaga na palaging maghugas ng iyong kamay. 

   

   

  Na-update ng Abril 10, 2020

 • Ano ang mga bagong klasipikasyon ng COVID-19? 

  Mayroon tayong bagong klasipikasyon sa ating COVID-19 Response:

  1. Suspect;
  2. Probable; at,
  3. Confirmed.

  Ang PUI ay mapapabilang na sa klasipikasyong suspect o probable. ang mga pasyenteng nag-positibo sa COVID-19 ay mapapabilang sa klasipikasyong confirmed.

  Kamakailan ay iniayon ng Department of Health (DOH) ang uri ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa mga depinisyon ng World Health Organization (WHO) upang magkaroon ng pare-parehong pamamaraan ng pagrereport sa buong mundo.

   

  Mayroon akong mga sintomas ng sakit sa baga. Kabilang na ba ako sa klasipikasyong suspect?

  Mapapabilang ka sa klasipikasyong suspect kung:

  1. Mayroon kang influenza-like illness (ILI) na may kasamang lagnat (38°C) at ubo o pananakit ng lalamunan at alinman sa mga sumusunod:
   • Naglakbay o nanirahan sa isang lugar na may ulat ng lokal na transmisyon ng sakit na COVID-19 sa loob ng 14 na araw bago nagsimula ang sintomas; o,
   • Nagkaroon ng close contact sa isang taong confirmedprobable na may COVID-19 sa loob ng 14 na araw bago nagsimula ang mga sintomas. 
  2. Mayroon kang lagnat o ubo o hirap sa paghinga at kabilang sa isa sa mga nasa ibaba: 
   • Taong edad 60 taon at pataas;
   • Taong mayroong iba pang sakit; 
   • Taong mayroong maselan na pagbubuntis; at, 
   • Mga health worker.
  3. Nagkaroon ka ng biglang karamdaman sa baga na may malubhang sintomas na hindi matukoy ang kadahilanan at kinakailangang ma-ospital.

   

  Sinu-sino ang mapapabilang sa klasipikasyong probable?

  Pwede kang makonsidera na kabilang sa klasipikasyong probable kung ikaw ay kabilang sa klasipikasyong suspect at:

  1. Hindi tiyak ang resulta ng testing; o
  2. Ginawa ang iyong test sa hindi opisyal na laboratoryo na gumagawa ng RT-PCR test.

   

  Sinu-sino ang mapapabilang sa klasipikasyong confirmed?

  Ang isang tao ay mapapabilang sa klasipikasyong confirmed kung ang resulta ng RT-PCR testing ay positibo sa COVID-19.

   

  Sinu-sino ang sasailalim sa COVID-19 testing?

  Sa ilalim ng bagong klasipikasyon, ang mga pasyenteng suspect at probable na may COVID-19 ay matetest na ngayon para sa COVID-19.

  Gayunpaman, bibigyan ng prayoridad ang mga taong may malubhang sakit at mga kasong suspect na may contact sa isang kasong probable o confirmed 14 na araw bago nagsimula ang mga sintomas.

   

  Magkakaroon ba ng mga pagbabago sa pamamahala at panggagamot ng COVID-19?

  Mananatili ang lahat ng protokol sa panggagamot batay sa kalubhaan ng mga sintomas.

   

  Isa akong PUM. Ano ang susunod kong hakbang?

  Para sa dating naitalang PUMs, kailangan pa rin ng self-quarantine kung na-expose ka sa isang taong probable confirmed na may COVID-19 o kaya naman ay pumunta o bumisita sa isang lugar o komunidad na may mga taong kumpirmadong may COVID-19.

   

  Isa akong PUI na may banayad na sintomas. ano ang susunod kong hakbang?

  Para sa dating naitalang PUIs na mayroong banayad na sintomas, mabibilang na sila sa kategoryang suspect cases at kailangang ituloy ang 14-day self-quarantine sa kanilang bahay o sa kanilang lokal na Temporary Treatment and Monitoring Facility.

   

  Isa akong PUI na may malubhang sintomas. ano ang susunod kong hakbang?

  Ang mga dating naitalang PUIs na mayroong malubhang sintomas ay nangangailangan ng COVID-19 testing. Kailangan mong ma-ospital sa Level 2 o Level 3 na ospital.

   

  Libre ba ang testing? Nag-aalala akong kailangan kong magbayad para dito.

  Oo, libre ang testing. Gayunpaman, isasagawa lamang ang testing sa mga taong suspect na may COVID-19.

   

  Paano ako magpapatest kung ako ay suspect patient?

  Kinakailangang maipadala ka sa isang Level 2 o Level 3 na ospital upang makuhanan ng samples sa pamamagitan ng:

  1. Nasopharyngeal swab (Pagkuskos sa looban ng ilong)
  2. Oropharyngeal swab (Pagkuskos sa ngala-ngala).

   

  Sino ang mga papauwiin?

  Ang mga pasyenteng probable o suspect na may mga banayad na sintomas ay kailangang mai-refer sa mga Temporary Treatment and Monitoring Facility o kaya naman ay papauwiin para sa striktong 14-day home quarantine. Ang mga pasyenteng Non-COVID-19 ay papayuhan ding umuwi.

   

  Papayagan ba akong umuwi habang naghihintay ako ng kung hinihintay ko ang resulta ng aking test?

  Kung banayad lamang ang iyong sintomas, maaari kang pauwiin para sa 14-day home quarantine. ng mga pasyenteng mayroong malubhang sintomas ay kinakailangang ma-ospital.

  Kailangan bang ipasok sa ospital ang mga suspect cases?

  Ang mga taong suspect na may COVID-19 na may banayad na sintomas ay hindi na kailangang ipasok sa ospital. Maaari na silang pauwiin pagkatapos matest, ngunit dapat silang payuhan na bumalik kapag lumala ang mga sintomas.

   

  Na-update ng Abril 21, 2020

BACK TO MENU