English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

DOH-labeled Medical Masks Sold Online
DOH-labeled Medical Masks Sold Online

Ang DOH ay hindi nagbebenta ng anumang mga health commodities at mariing binabalaan sa publiko na ang pagbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno, kabilang ang mga ipinamamahaging kalakal, ay labag sa batas at maaaring parusahan sa ilalim ng batas.

Hinihikayat ng DOH ang publiko na mag-report ng mga katulad na ilegal na aktibidad at hiniling sa publiko na huwag patulan ang mga nagbebenta.

BACK TO MENU