English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

COVID-19 is Airborne
COVID-19 is Airborne

Ang COVID-19 ay maaaring kumalat bilang mga patak sa pamamagitan ng pagbahing at pag-ubo, o mga aerosol sa pamamagitan ng mga medikal na pamamaraan tulad ng suctioning at nebulization.

Hindi ito airborne sa labas.

Hugasan ang mga kamay nang madalas; takpan ang mga ubo at pagbahing na may nabaluktot na siko. Magsagawa ng physical distancing (hindi bababa sa 1 metro ang pagitan).

Ang mga N95 mask ay para lamang sa mga medikal na tauhan na humahawak ng mga pasyente ng COVID-19.

BACK TO MENU