English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Helicopters for Pesticide Spraying
Helicopters for Pesticide Spraying

Diumano'y may mga espesyal na helikopter ng militar na mag-ispray ng mga pestisidyo laban sa coronavirus sa kalangitan ng buong bansa pagkatapos ng ika-12 ng hatinggabi.

Ang pestisidyo ay gumagana laban sa mga peste, hindi mga virus. Ang COVID-19 ay sanhi ng isang virus.

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang COVID-19 ay ang madalas ng paghugas ng mga kamay; pagtakip ng ubo at pagbahing na may nabaluktot na siko; at social distancing (hindi bababa sa 1 metro ang pagitan sa ibang tao).

Walang mga espesyal na helikopter o eroplano na papaliparin. Ang wastong kaalaman ng mga mamamayan ay epektibo laban sa COVID-19; punasan gamit ang diluted bleach solution ang mga madalas hawakan na kalatagan tulad ng hawakan ng pinto at iba pa, lalo na kung mayroon kasama sa bahay na naka-home quarantine.

BACK TO MENU