English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

COVID-19 Home Sanitation Teams
COVID-19 Home Sanitation Teams

WALANG mga grupo na ipinadala ang pamahalaan upang mag-sanitize ng mga tahanan.

Mangyaring maging maingat at alerto.

HUWAG payagan ang sinumang tao o grupo na makapasok sa iyong mga tahanan upang "mag-sanitize" o maglinis nh COVID-19.

BACK TO MENU