English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Four COVID-19 Referral Hospitals Including Las Piñas General Hospital
Four COVID-19 Referral Hospitals Including Las Piñas General Hospital

May kumakalat na mga infograpiko na pagpapayo sa apat ng mga referral hospital para sa COVID-19, kabilang ang Las Piñas General Hospital.

Sa ngayon (03/21/2020) mayroon lamang tatlong itinalagang COVID-19 referral hospitals:

  1. Lung Center of the Philippines (Quezon City)
  2. UP-Philippine General Hospital (Manila)
  3. Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital (Caloocan)

Ang Las Piñas General Hospital ay hindi isang COVID-19 referral hospital.

BACK TO MENU