English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Payo Kontra sa Paggamit ng Ibuprofen para sa mga COVID-19 na Pasyente
Warning Against Use of Ibuprofen for COVID-19 Patients

Habang inaantay ng DOH ang impormasyon at abiso mula sa WHO, ang Paracetamol ay siya pa ring mabutin unang gamot sa lagnat at iba pang sintomas ng COVID-19, maliban na lamang kung may malaman na contraindication ang doktor.

Hindi dapat itigil ng mga pasyenteng naresetahan ng Ibuprofen ang pag-inom nang hindi kumokonsulta sa kanilang doktor.

Sa ngayon (03/18/2020) wala pa ring tiyak na ebidensya na nagsasabing pinapalala ng Ibuprofen ang COVID-19.

BACK TO MENU