English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

Updated COVID-19 patient classification from PUM/PUI to ILI, ARI/D, SARI/D. 
Updated COVID-19 patient classification from PUM/PUI to ILI, ARI/D, SARI/D. 

May kumakalat ng mensahe (03-20-2020) na na-update na raw ng DOH ang pag-uuri ng pasyenteng may COVID-19, mula PUM/PUI patungo sa ILI, ARI/D, SARI/D.

As of April 16, 2020, ginagamit ng DOH ang pinag-isang algorithm na natagpuan sa website na ito o sa website ng PSMID para sa screening at classification ng mga pasyente.

BACK TO MENU