English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

COVID-19 checklist na may mga score
COVID-19 checklist with scoring system

Hindi nagpalabas ang DOH ng kahit anong "COVID-19 Checklist" na mayroong sistema ng pag-score at kaakibat na payo o abiso.

Ang mga opisyal na screening algorithms para sa triage at health advisories ay regular na ipinapahayag sa DOH website at ating mga social media accounts.

BACK TO MENU