English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

TOTOO ba o TSISMIS lang? Alamin dito!

❌ TSISMIS: Nadadalá ng hangin ang COVID-19

✔️ TOTOO: Hindi ito totoo. Kumakalat ang virus sa pamamagitan ng lumalabas na droplets kapag umuubo o bumabahing ang tao. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa madalas na paghuhugas ng mga kamay at physical distancing.

❌ TSISMIS: Matatanda lang ang nagkakaroon ng COVID-19 at hindi apektado ang mga kabataan.

✔️ TOTOO: Lahat ay maaaring magkaroon ng COVID-19. Gayunman, kabílang sa mga grupong higit na nanganganib na magkaroon ng malubhang sakít ang: Matatanda; at Mga táong may matagal nang karamdaman (i.e. altapresyon, sakít sa puso o bagà, o diabetes).

❌ TSISMIS: Hindi káyang kumalat ang COVID-19 sa mga lugar na may mainit at maalinsangang klima.

✔️ TOTOO: Káyang kumalat ang COVID-19 sa lahat ng uri ng klima. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa madalas na paghuhugas ng mga kamay at physical distancing.

❌ TSISMIS: Napipigil ng pagligo ng  maligamgam na tubig ang pagkakaroon ng COVID-19.

✔️ TOTOO: Hindi napipigil ng pagligo ng maligamgam na tubig ang pagkakaroon ng COVID-19. Mananatiling 36.5°C- 37°C ang temperatura ng iyong katawan anuman ang temperatura ng tubig. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa madalas na paghuhugas ng kamay at physical distancing.

❌ TSISMIS: Maaaring kumalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng kagat ng lamok

✔️ TOTOO: Walang ebidensiyang nagpapakita na maipapása ang COVID-19 sa kagat ng lamok. Naikakalat ang virus sa pamamagitan ng lumalabas na droplets kapag umubo o bumahing ang isang tao. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng mga kamay at physical distancing.

❌ TSISMIS: Káyang patayin ng hand dryers ang COVID-19

✔️ TOTOO: Hindi epektibong pamatay ng COVID-19 ang hand dryers. Para protektahan ang sarili sa COVID-19, maghugas ng kamay at panatilihin ang physical distancing.

❌ TSISMIS: Epektibong natutukoy ng mga thermal scanner ang mga táong nahawahan ng COVID-19

✔️ TOTOO: Epektibong natutukoy ng thermal scanners ang mga táong may lagnat. Ngunit hindi nito natutukoy ang mga nahawahan ngunit hindi pa nilalagnat. Ito ay dahil tumatagal nang 1 hanggang 14 araw, karaniwang 5 na araw, bago magkasakit at lagnatin ang táong nahawahan. 

❌ TSISMIS: Kayang patayin ang COVID-19  sa pag-spray ng alkohol  o chlorine sa buong katawan

✔️ TOTOO: Hindi ito totoo. Hindi napapatay ng pag-spray ng alkohol o chlorine sa buong katawan ang mga virus na nakapasok na sa iyong katawan. Sa katunayan, maaaring makasamâ pa ito sa iyo.

Nakatutulong ang alkohol at chlorine sa pag -disinfect ng mga rabaw (surface) ngunit kailangan gamítin ang mga ito sang-ayon sa angko na rekomendasyon. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa madalas na paghuhugas ng kamay at physical distancing.

❌ TSISMIS: Pinoprotektahan ka laban sa COVID-19 ng mga bakuna laban sa pulmonya

✔️ TOTOO: Hindi ito totoo. Hindi nagbibigay ng proteksiyon laban sa bagong coronavirus ang mga bakuna laban sa pulmonya.

❌ TSISMIS: Epektibo ang antibiotics sa pag-iwas at paggagamot sa COVID-19

✔️ TOTOO: Hindi ito totoo. Sa bacteria lámang epektibo ang antibiotics at hindi sa mga virus.

❌ TSISMIS: Ang COVID-19 ay isang man-made virus

✔️ TOTOO: Hindi ito totoo. Maaaring magbago ang mga virus sa pagdaan ng panahon. Paminsan-minsan, nangyayari ang pagkalat ng sakít kapag ang virus na karaniwang nasa isang hayop na gaya ng baboy, paniki, o ibon ay nagkaroon ng pagbabago at naipapása sa tao. Ito ang posibleng nangyari kayâ nagkaroon ng bagong coronavirus.

❌ TSISMIS: Ang pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin o suka ay nakaaalis ng COVID-19

✔️ TOTOO: Walang ebidensiya na nakaaalis ng virus na nagdulot ng COVID-19 ang pagmumumog ng  maligamgam na tubig na may asin o suka.

❌ TSISMIS: Epektibo ang Water Vapor Therapy sa paggamot ng COVID-19.

✔️ TOTOO: Ipinabatid na ng World Health Organization (WHO) sa publiko na walang pang ebidensiya na naprotektahan ng regular na paggamit ng saline sa ilong ang mga tao laban sa pagkahawa sa COVID-19.

Ipinakita ng ilang  ebidensiya na nakatutulong sa pagpapagaan ng mga sintomas ng sipon ang regular na paggamit ng saline sa ilong, gayunman, hindi maaaring sabihing totoo din ito sa pagpigil o paggamot sa COVID-19. 

 

Na-update ng Abril 10, 2020

BACK TO MENU