English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

ABOUT

Tungkol sa Website

Ang website na ito ay nilikha ng Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas. Ito ay ang pangunahing mapagkukunan ng impormasyong kalusugan tungkol sa COVID-19.

Ang website na ito ay posible sa pamamagitan ng mapagbigay na suporta ng mga mamamayang Amerikano sa pamamagitan ng United States Agency for International Development (USAID) sa ilalim ng Breakthrough ACTION Cooperative Agreement # AID-OAA-A-17-00017. Ang Breakthrough ACTION ay nakabase sa Johns Hopkins Center for Communication Programs (CCP). Ang mga nilalaman ng website na ito ay ang nag-iisang responsibilidad ng Breakthrough ACTION at hindi sumasalamin sa mga pananaw ng USAID, Gobyerno ng Estados Unidos, o Johns Hopkins University.

 

Salamat din sa ibang tumulong sa website na ito:

 

   

No photo description available.  

 

 

 

Ignited by Cyndertech Corp

Send us your feedback!
We'll never share your email with anyone else.