English
English

Sama-sama nating labanan ang COVID-19!

#BeatCOVID19

HOTLINE: (02) 894 - COVID (26843)

1555 para sa lahat ng subscribers

UPDATES ON THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Protecting your family’s health is in your hands.

Nasa iyong kamay ang pangangalaga sa kalusugan ng iyong pamilya

Pigilan ang pagkalat ng COVID-19! Maghugas ng kamay, huwag hawakan ang iyong mukha, at panatilihin ang distansya sa pagitan ng iyong sarili at sa iba.

I-click ito para sa dagdag na kaalaman.
Mga Update sa COVID-19